Právnická fakulta - prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. relógio omega

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

Právnická fakulta

 • Monografie
 • Učebnice a učební texty
 • Slovníky
 • Bibliografie
 • Překlady
 • Kapitoly v monografiích
 • Odborné články
 • Příspěvky ve sbornících
 • Ediční činnost (editor)
 • Recenze a anotace

 

Monografie
Studie z dějin římské ústřední správy za principátu. Císařské kanceláře, jejich činnost a byrokratizace. in AUC-IURIDICA, 1991, č. 2 - 3, s. 19 – 139
Ius privatum - ius publicum. Vzájemné vztahy a souvislosti. in AUC-IURIDICA, 1993, č. 2 - 3, s. 35 – 158
IUS ET RELIGIO: Právo a náboženství ve starověkém Římě. Pelhřimov, 999, 1999, 317s.
Poodkryté tváře římského práva. Praha, HBT, 2006, 198s.

Učebnice a učební texty
Sbírky římského práva. in Kodifikace - mezníky právních dějin, Praha, PF UK, 1994, 125s., s. 10 - 18
Kincl, Jaromír a Urfus, Valentin a Skřejpek, Michal. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, 386s.,
Římské právo v datech. Praha, C. H. Beck, 1997, 113s.
Prameny římského práva/Fontes iuris romani. Praha, ORAC/LexisNexis, 2004, 375s.
Státní úřady a úředníci v antickém Římě. in Právnický stav a právnické profese v minulosti, Praha, Havlíček Brain Team, 2007, 207s., s. 15 - 34, 201
Římské rodinné právo. in Plecitý, Vladimír, Skřejpek, Michal, Salač, Josef, Šíma, Alexander. Základy rodinného práva. Plzeň, Aleš Čeněk, 2009, 140s., s. 121 – 132
Daně a poplatky v antickém Římě. in Starý, Marek a kol. Dějiny daní a poplatků. Praha, Havlíček BrainTeam, 2009, 207s., s. 30 – 53
Starověký Řím. in Dějiny evropského kontinentálního práva. 3. upravené vydání, Praha, Leges, 2010, 808s., s. 76 - 94
Dějiny politického a právního myšlení ve starověku. in Dějiny evropského kontinentálního práva. 3. upravené vydání, Praha, Leges, 2010, 808s., s. 661 - 670
Právní vývoj ve starověku. in Dějiny evropského kontinentálního práva. 3. upravené vydání, Praha, Leges, 2010, 808s., s. 671 – 679
Římské soukromé právo. Systém a instituce. Plzeň, nakl. a vyd. A. Čeněk, 2011, 350s.
Latinsko-český slovníček římského práva. 2. rozšířené vyd., Plzeň, nakl. a vyd. A. Čeněk, 2012, 182s.
Skřejpek, Michal, Bělovský, Petr, Falada, David, Šejdl, Jan. Případy z římského práva. 3. rozšířené vydání, Plzeň, nakl. a vyd. A. Čeněk, 2013, 205s.
Skřejpek, Michal, Falada, David, Kuklík, Jan. Exegésis. Výklad právních textů. 3. rozšířené vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, 107s., s. 5 - 79
 

Slovníky
Hendrych, Dušan et al. Právnický slovník. Praha: 3. podstatně rozšířené vydání, C. H. Beck, 2009, XXII, 1459s. (109 hesel )

 

Bibliografie
Bibliographia Iuris Romani Criminalis/Bibliography of Roman Criminal Law. Praha, C. H. Beck, 2011, 888s.

 

Překlady
Iustiniani Institutiones/Justinánské Instituce. (spolu s P. Blahem) Praha, Karolinum, 2010, 411s.

 

Kapitoly v monografiích
Římské právo. in Antologie české právní vědy (2. polovina 19. století až 30. léta století 20.), Praha, Karolinum, 1993, s. 57 - 86
Akcesorieta trestů za římské republiky. in Pocta prof. JUDr. Karlu Malému, DrSc. k 65. Narozeninám, Praha, Karolinum, 1995, s. 35 – 41
Crimen et religio: Římské náboženství a trestní právo v období římské republiky. in Veřejná správa a právo. Pocta prof. JUDr. Dušanu Hendrychovi k 70. narozeninám, Praha, C. H. Beck, 1997, s. 321 - 335
Less known officia palatina during the Principáte. in Règle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l'antiquité. Messina, Rubbettino editore, 1999, s. 507 – 524
Pregraduální studium na Právnické fakultě UK v letech 1989 až 1998. in Hendrych, Dušan et al. Právnická fakulta Univerzity Karlovy 1348 - 1998. Jubilejní sborník, Praha, PFUK, 1998, s. 262 - 268
Boháček – romanista, in Straňák, Dušan et al. Život a působení profesora Miroslava Boháčka. Praha, PFUK, 2000, s. 71 - 82
Vladimír Šrámek a jeho Ilias. in Homér. Ilias. Praha: Academia. 2010, s. 5 – 21
Constitutio - mos - lex - codex (Flexibilní "ústava" starověkého Říma). in Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha, Linde, 2004, s. 31 - 43
K pojetí zákona u klasických římských právníků (Iul. D. 1, 3, 32, 1; Pap. D. 1, 3, 1; Gaius Inst. 1, 3). in Zákon v kontinentálním právu. Praha, EUROLEX BOHEMIA, 2005, s. 67 - 72
Čas a jeho význam u Isidora ze Sevilly a Macrobia. in Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám. Praha, ASPI, 2005, s. 363 – 380
Kámen jako objekt a nástroj trestného činu v Digestech. in Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. Praha, LexisNexis, 2007, s. 114 - 127
Nezbytnost uložení trestu smrti v římském právu? in Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha, ASPI, 2008, s. 303 – 311
Praeiudicium nell´opera di Quintiliano. in Fides humanitas ius. Studi in onore di Luigi Labruna. VII. Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, s. 5229 – 5244
Slovo o překladateli Jaromíru Kinclovi. in Beda Ctihodný, Církevní dějiny národa Anglů. Praha, Argo, 2008, s. 367 – 374
Notáři a notářství v antickém Římě. in Pocta Petru Trösterovi k 70. narozeninám. Praha, ASPI, 2009, s. 341 – 349
Římské právo (s. 135 - 141); Miroslav Boháček (s. 142 – 154); Leopold Heyrovský (s. 155 – 167); Otakar Sommer (s. 173 – 184); Josef Vančura (s. 185 - 195). in Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918 - 1939). Praha, LINDE, 2009,
Rzymskie korzenie kontraktu przechowania w prawie czeskim. in Prawo rzymskie a kultura prawna Evropy. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II., 2008, s. 106 – 115
Pojmové zvláštnosti v Digestech in Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. Praha, Leges, 2009, s. 352 – 360
Nové cesty a metody právní romanistiky. in Nové jevy v právu na počátku 21. století. I. Historické impulzy rozvoje práva. Praha, Karolinum, 2009, s. 285 – 300
Sententiae Pauli a požáry. in Ius romanum schola sapientiae. Pocta Petrovi Blahovi k 70. narozeninám. Trnava, Právnická fakulta Trnavské univerzity, 2009, s. 415 – 427
27/ New path and methods of Roman law studies. in Czech law between europeanization and globalization. ed. M. Tomášek, Praha, Karolinum, 2010, 368s., s. 79 – 86 /ISBN 978-80-246-1785-5/
Le pietre nel Digesto. in Studi in onore di Antonino Metro, vol. VI., ed. C. Russo Ruggeri, Milano, Griuffrè editore, 2010, 574s., s. 87 – 103 /ISBN 978-88-141-5411-2/
The development of the palatine office „a memoria“. in Libellus ad Thomasium. Essays in Roman Law, Roman-Dutch Law and Legal History in Honour of Philil J. Thomas. Pretoria, Unisa, 2010, s. 413 – 422
Česká právní romanistika v letech 1918 – 1938. in Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918 – 1938) a jejich místo ve střední Evropě, sv. 1, Praha, Karolinum, 2010, s. 273 – 298
Římské právo. in Právo a stát na stránkách Právníka, Praha, ÚSP AVČR, 2011, s. 429 – 448
MANILIA (AULUS GELLIUS, NOCTES ATTICAE IV 14 – skandal prez 151 g. pr. Chr.). in 100 godini ot roždenieto na prof. Michail Andreev, ed. M. Novkiriška-Stojanova, D. Tokušev, Sofia, Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 2011, s. 311 – 319
Římskoprávní základ konstrukce reálných smluv ve Všeobecném občanském zákoníku. in 200 let Všeobecného občanského zákoníku, Praha, Wolters Kluwer, 2011, s. 586 – 592
Lex duodecim tabularum. Slavná norma plná záhad. in Bene merito. Bratislava, PJK, 2012, s. 230 – 238
Absentia non adiuvet (Ulp. D. 50, 16, 199). in Melior est aquisitio scientiae negatione argenti. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013, s. 275 -283
Pojetí věci a jejich vymezení v novém českém občanském zákoníku z pohledu římského práva. in Constans et perpetua voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k 75. Narodeninám. Trnava, Trnavská univerzita, 2014, s. 569 – 576
 

Odborné články
Organizace římské finanční správy za principátu. AUC-IURIDICA, 1, 1988, s. 39 – 96
Multiplikace trestních norem v republikánském Římě a její příčiny. Právník, 2, 1991, s. 166 – 179
Postavení a činnost sacra scrinia za dominátu. Právněhistorické studie, 32, 1992, s. 37 - 49
Leopold Heyrovský. Právo a zákonnost, 10, 1992, s. 630 – 633
Vedoucí a personál císařských kanceláří za principátu. Právněhistorické studie, 33, 1993, s. 5 – 30
Josef Vančura. Právní praxe, 4, 1993, s. 240 – 241
Právní úprava stavební činnosti ve starověkém Římě. Historický obzor, 5 – 6, 1995, s. 107 – 110
Svépomoc nebo svémoc? Právo a podnikání, 1, 1995, s. 31 – 32
La formazione e il ruolo della burocrazia sotto l'Impero romano. Orbis Iuris Romani, Journal of Ancient Law Studies, 1, 1995, s. 134 – 142
Pontifex maximus et aediles: Ovide's Fasti and Roman Law. Orbis Iuris Romani, Journal of Ancient Law Studies, 2, 1996, s. 71 – 85
Zapomenutý zločin? Historický obzor, 5 – 6, 1996, s. 137 – 139
Vražda nebo poprava? Historický obzor, 11 – 12, 1996, s. 253 – 255
Pohanští Římané a římští křesťané. Právněhistorické studie, 34, 1997, s. 213 – 218
Omezování přepychu v římském právu. AUC-IURIDICA, 2, 1997 /1998/, s. 7 – 17
Idi di Marzo. Omicidio oppure esecuzione? Ius Antiquum, 1, 1999, s. 79 – 85
Pravidla, rčení, zásady a definice římského práva. Právní rozhledy, 7, 1999, s. 363 – 368
Depositum v proměnách času. Právní praxe, 6, 2001, s. 330 - 339
Retroaktivita a římské právo. Právník, 6, 2001, s. 616 - 632
Theatrum et histriones. Divadlo a herci v římském právu. Právní rozhledy, 8, 2001, s. 368 - 373
Auditorium, secretarium e tribunal nel Digesto. Orbis Iuris Romani, Journal of Ancient Law Studies, 7, 2002, s. 90 - 100
Zákon XII desek - první kodifikace římského práva? Relationes Budvicenses, 3, 2002, s. 177 - 182
Římské právo - mýty, fikce a skutečnost. Právní rozhledy, 10, 2002, s. 492 - 495
Portus nel Digesto. Orbis Iuris Romani, Journal of Ancient Law Studies, 8, 2003, s. 59 - 69
Multa sanxit civium. Právněhistorické studie, 36, 2003, s. 13 - 20
Prostituce v antickém Římě. Právní rozhledy, 9, 2003, s. 456 – 462
Z právního kapsáře Aula Gellia. Právní rozhledy, 14, 2004, s. 534 - 541
Moc bez hranic? (Právo otce římské rodiny nad životem a smrtí). Právní rozhledy, 15, 2005, s. 549 - 557
K některým označením soudu v Digestech. Právněhistorické studie, 37, 2005, s. 149 - 156
Variabilita římskoprávní terminologie a Quintilianovo praeiudicium. Právní rozhledy, 14, 2006, s. 505 - 512
Depositum irregulare aneb Šedá místa v římském právu a moderních právních úpravách. Soudce, 11, 2006, s. 18 - 23 (spolu s J. Dvořákem)
Mimořádné zločiny. Právní rozhledy, 14, 2007, s. 507 - 516
Litem suam facere. Právněhistorické studie, 39, 2007, s. 9 - 18
Římský jurista – praktik či teoretik. Soudce, 5, 2008, s. 35 - 40
Podstata a charakter státní správy za principátu. AUC-IURIDICA, 1, 2010, s. 13 – 21
Ius divinum. Revue církevního práva, 1, 2010, s. 27-36
Římskoprávní zásady v Koldínově díle „Práva městská království českého“. Všehrd, 2010, s. 13 – 21
Obosnovatelnnosť retroaktivnosti v rimskom prave. Izvestija vysšich učebnych zavedenij: Pravovedenije, naučno-teoretičeskij žurnal, 5, 2011, s. 83 – 92
Římské právo jako základ současného práva – mýty a realita. Daně a finance, 4, 2012, s. 14 – 19
Principy rimskogo prava v trudach Koldina. Ius antiquum, 1, 2013, s. 143 – 152
 

Příspěvky ve sbornících
Le droit romain aux universités dans les pays tchéques jusquà la fin du 19e siècle. in Da Roma alla terza Roma, VII seminario di studi storici, Roma: CNRS, 1987, s. 429 – 442
Classificazione delle norme penali nel Lex XII tabularum. in Velké kodifikace, sborník příspěvků z mezinárodní konference 1. díl, Praha, UK, 1989, s. 167 - 176
Římská jurisprudence a ius privatum - ius publicum. in Římské právo a jeho odkaz v současném právu, Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému, Brno, PFMU, 1992, s. 68 – 80
Bona fides – mores maiorum – fas. in Bona fides, Sborník z II. konference českých a slovenských romanistů, Praha, PFUK, 2000, s. 7 – 11
Pokuty v trestním právu v období římské republiky. in Význam peňazí vo vývoji rímskeho práva, Sborník ze III. konference slovenských a českých romanistů, Košice, 2001, PF Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, s. 20 - 25
Postavení žen v leges regiae a zákoníku XII desek. in IUS ROMANUM, Sborník příspěvků ze IV. konference právních romanistů ČR a SR, Diskriminace v římském právu, Olomouc, Právnická fakulta univerzity Palackého v Olomouci, 2002, s. 51 – 61
La problematica del contratto del deposito nella storia del diritto ceco. in The Roman Law Tradition in Societies in Transition, Praha, PFUK, 2003, s. 53 - 63
Právní úprava přístavů v Digestech. in Doprava a dopravné prostriedky v prameňoch rímskeho práva. Zborník z V. konference právnych romanistov SR a ČR, Bratislava - Trnava, Právnická fakulta trnavskej univerzity, 2003, s. 41 - 51
Interpretatio v římském právu. in Ve službách práva. Sborník příspěvků k 10. výročí založení pobočky nakladatelství C. H. Beck v Praze, Praha, C. H. Beck, 2003, s. 27 - 40
Zneužití otcovské moci. in Rímska rodina v sociálnych a právnych vzt´ahoch. Medzinárodna vedecká konferencia úrávnych romanistov Českej a Slovenskej republiky, Bratislava, EuroKodex, 2007, s. 36 - 40
Tempus v dílech některých poklasických autorů. in Acta historico-iuridica Pilsnensia 2007, Plzeň, A. Čeněk, 2008, s. 117 – 125
Rescripta principis – nový pramen soukromého práva za principátu. in Quo vadis soukromé právo. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia, Praha, Agentura dům, 2009, s. 26 – 33
Odraz římského trestního práva v Koldínově zákoníku. in Římské právo a kodifikace. Sborník příspěvků z vědecké konference, Praha, Havlíček BrainTeam, 2010, s. 42 – 50
Papinianus, Paulus a Ulpianus – první vulgární právníci? in Súdne reči a vel´ké súdne procesy podl´a justiniánskych Digest a onych prameňov rímského práva. Zborník príspevkov z 11. konferencie právních romanistov SR a ČR. Trnava, PF, 2010, s. 79 – 90
Mistero della condictio. in Diritto romano e attualità. La terminologia giuridica nel diritto processuale romano e moderno: La decisione giudiziaria e sua esecuzione. Atti del VII seminario internaziole in onore di Hans Ankum. Praha, HBT, 2013, s. 106 – 112
Vztah přirozeného a platného práva. in Ius naturale, ius civile, ius gentium. Miesto a úloha prorodzeného práva v prostredí rímskeho práva. Zborník príspevkov zo XIV. Konferencie právnych romanistov Českej republiky a Slovenskej republiky, Bratislava, Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, s. 119 – 132
Přiměřenost právní regulace. in Přiměřenost právní regulace. Sborník z odborné právnické konference, Praha, Havlíček Brain Team, 2014, , s. 8 – 10
Římské právo v Koldínově díle. in Městské právo ve střední Evropě. Sborník příspěvků z mezinárodní právnické konference „Práva městská Království českého“, Praha, Karolinum, 2013, s. 125 – 164


Ediční činnost (editor)
In memoriam Jaromír Kincl: Vzpomínky přátel a výběr z literární pozůstalosti. AUC-IURIDICA, 4, 1994, 105s. (spolu s V. Kindlem)
Kincl, Jaromír. Deset slavných procesů Marka Tullia. Praha, C. H. Beck, 1997, 267s. (spolu s V. Kindlem)
Bona fides – mores maiorum – fas. in Bona fides, Sborník z II. konference českých a slovenských romanistů, Praha, 5. 6. listopadu 1999, Praha, PFUK, 2000, 51s. (spolu s P. Bělovským)
Římské právo a kodifikace. Sborník příspěvků z vědecké konference konané na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 16. – 17. dubna 2010, Praha, Havlíček BrainTeam, 2010, 96s. (spolu se Z. Horákem)
Sborník studentských příspěvků z konferencí římského práva. I. studentská konference římského práva (5. května 2000), II. studentská konference římského práva (4. května 2001), Praha, PFUK, 2001, 97s. (spolu s P. Bělovským)
The Roman Law Tradition in Societies in Transition. Sborník z mezinárodní konference konané v Praze ve dnech 14. - 16. května 2002, 142s. (spolu s P. Bělovským)
Kincl, Jaromír. Dicta et regulae iuris aneb Právnické mudrosloví latinské. Plzeň: A. Čeněk, 2012, 315s.
 

Recenze a anotace
J. Češka, Římský stát a katolická církev ve IV. století. Právněhistorické studie, 27, 1986, s. 251 – 252
J. Fitz, Honorific Titles of Roman Military Units in the 3rd Century. Právněhistorické studie, 27, 1986, s. 254
M. Wojciechowska, Praefecti urbis feriarum Latinarum causa w okresie Cesarstwa. Právněhistorické studie, 27, 1986, roč. s. 252 - 253
G. I. Luzzatto, Scritti minori. Epigrafici e papirologici. Právněhistorické studie, 28, 1987, s. 282
Nad pěti ročníky The Journal of Roman Studies. Právněhistorické studie, 28, 1987, s. 261 – 264
Proceedings of the VIIth Congress of the International Federation of the Societies of Classical Studies. Právněhistorické studie, 28, 1987, s. 284 – 285
M. Bartošek, Dějiny římského práva (ve třech fázích jeho vývoje). Právník, 9 – 10, 1989, s. 954 – 955
M. B. Fumagalli, Lex Iunia de manumissionibus. Právněhistorické studie, 29, 1989, s. 229
Roma e le province. Právněhistorické studie, 29, 1989, s. 230
G. Luchetti, La legitimazione dei figli natturali nelle fonti imperiali e giustinianee. Právněhistorické studie, 29, 1989, s. 203
G. Barone Adesi, Monachesimo ortodosso d'oriente e diritto romano nel tardo antico. Právněhistorické studie, 33, 1993, s. 201 – 202
M. V. Giangreco Pessi, Situazione economico-sociale e politica finanziaria sotto i Severi. Právněhistorické studie, 33, 1993, s. 200
S. Lazzarini, Sepulcra familiaria. Un'indagine epigrafico-giuridica. Právněhistorické studie, 33, 1993, s. 199
V. Urfus, Historické základy novodobého práva soukromého. Římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. Právní praxe, 4, 1995, s. 263 – 265
A. Frolíková, Rané křesťanství očima pohanů. Svědectví řecky a latinsky píšících autorů 1. - 2. století. Právněhistorické studie, 34, 1997, s. 232 – 233
M. Bartošek, Škola právnického myšlení.; P. Blaho-H. Hausmaninger, Praktické štúdie z rímskeho práva. Právněhistorické studie, 34, 1997, s. 229 – 231
A. Watson, International Law in Archaic Rome. War and Religion. Právněhistorické studie, 34, 1997, s. 266
A. Lintott, Imperium Romanum: Politics and Administration. Právněhistorické studie, 34, 1997, s. 269 – 270
V. Giuffrè, La "repressione criminale" nell'esperienza romana. Právněhistorické studie, 34, 1997, s. 275 – 276
O. F. Robinson, The Criminal Law of Ancient Rome. Orbis Iuris Romani, Journal of Ancient Law Studies, 3, 1997, s. 98 – 100
Collatio iuris romani. Právněhistorické studie, 35, 2000, s. 262 – 266
H. M. Crawford , Roman Statutes. ed. Právněhistorické studie, 35, 2000, s. 261
B. Santalucia, Diritto e processo penale nell'antica. Právník, 9, 1999, s. 892 – 894
M. Židlická, Negotiorum gestio. Právněhistorické studie, 35, 2000, s. 272 – 273
Justinánske Institúcie. ed. a překl. P. Blaho. Právník, 7, 2001, s. 737 - 738
Digesta Iustiniani. Právník, 1, 2003, s. 94 - 95
W. Dajczak, Zwrot "bona fides" w rozstrygnieciach dotyczacych kontraktów u pravników rzymskich okresu klasycznego. /Totuń, 1998/. Právněhistorické studie, 36, 2003, s. 219 - 220
E. Franciosi, Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle novelle di Giustiniano. Studi du nov. 13 e 80. Právněhistorické studie, 36, 2003, s. 261 - 262
M. Klang, Malá encyklopedie latiny v právu. AVRIGA, 1 – 2, 2004, s. 127 - 130
S. Balík, Rukojeť k dějinám římského práva a jeho institucí. AVRIGA, 1 – 2, 2004, s. 130 - 1331
A. Hrdina, Sylabus římského práva soukromého. AVRIGA, 1 – 2, 2004, s. 134 - 135
Crimina et mores. Prawo karne i obyczaje w starpzytnym Rzymie. Právněhistorické studie, 37, 2005, s. 283 - 285
B. Neškudla, Encyklopedie bohů a mýtů starověkého Říma a Apeninského poloostrova. Právněhistorické studie, 38, 2007, s. 391 - 394
P. Święcicka-Wystrychowska, Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium z zakresu procesu karnego w prowincjach wschodnich w okresie wczesnego pryncypatu. Orbis Iuris Romani, Journal of Ancient Law Studies, 12, 2008, s. 187 – 189
M. Kuryłowicz, Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata. Právněhistorické studie, 40, 2009, s. 578 – 579
L. Capogrossi Colognesi, Diritto e potere nella storia di Roma. Právněhistorické studie, 40, 2009, s. 584 – 585
K. Burczak – A. Dębiński – M. Jońsa, Lacinńskie sentencje i powiedzenia prawnicze. Právněhistorické studie, 41, 2012, s. 396 – 397
V. Marek – P. Oliva – P. Charvát, Encyklopedie dějin starověku. Právněhistorické studie, 42, 2012, s. 288 – 292

 

 

 

 

 

 

Katedra právních dějin
 • Mgr. Kamila Stloukalová
 • doc. JUDr. Radim Seltenreich
 • doc. JUDr. Petr Bělovský Dr.
 • doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
 • prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
 • prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
 • JUDr. Marek Starý, Ph.D.
 • doc. JUDr. Vladimír Kindl
 • prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

 
cz en

relógio omega

breitling voor bentley motoren
Breitling cosmonaute
أوميغا غمت
أوميغا كوكبة الذهب
silver klockor för män Sauter la navigation

L'expérience Frantsila, un moment rare de bien-être pour soi.

Des baumes uniques 100% biologiques pour le bonheur de votre corps

Des cosmétiques naturels finlandais de haute qualité pour les soins de la peau

Sensations de fraîcheur, parfums doux et naturels.

Moments de détente avec l'aromathérapie. Des astuces pour faire peau neuve.

100% pures et intégrales. L'aromathérapie - santé, beauté et bien-être.

Puissance végétale! Soin de la peau, soin thérapeutique et massage.

Elixirs Floraux Finlandais - un chemin naturel vers le bien-être émotionnel.

Phytothérapie - Teintures-mères et boissons santé à base de plantes bio finlandais.

Tisanes thérapeutiques et compléments nutritionnels donnent du goût à la vie.

Baume de qualité biologique apaisant et règénérant, surnommé « baume miracle de Frantsila ».

Baume bio, répare et nourrit : talons secs et crevasses, problèmes de peau, psoriasis.

Crème visage bio, Rose de Damas, Rose musquée et Rose des dunes finlandaise !

Crème contour des yeux bio; décongestionnante et raffermissante pour un regard lumineux.

Soin bucco dentaire au gout frais et lèger. Les extraits de plantes finlandaises soignent, protègent et désinfectent.

Plongez au cœur de la forêt finlandaise avec l'ambiance pour sauna à base d'huiles essentielles pures.

L'Ayurveda considère que la personne est un microcosme de l'univers; Sels de bain Relaxantes.

Citron HE, effets psychiques : stimulant mental, aide en cas de peur, découragement, angoisse et état de dépression. Relance la joie de vivre.

Menthe Poivrée HE, effets psychiques : Stimule le moral, chasse les idées noires. Apaise les caractères stressés, irrités et émotifs.

Huile de Soin Antidouleur bio incorpore la synergie : extraits de plante - huiles essentielles - élixirs floraux.

Elixir Floral Finlandais de Myrtille nous renvoie à notre propre puissance et favorise la concentration et l'intégrité.

Elixir Floral Finlandais de Millepertuis est un puissant antidépresseur. Il donne du courage et aide à voir la lumière.

Optimi Omega est une source d'oméga 3,6,7,9 + GLA + E-VIT entièrement à base de plantes.

Ajoutez de la poudre d'ortie dans vos plats pour augmenter leur valeur nutritionnelle.

Elixirs Floraux Finlandais - un chemin naturel vers le bien-être émotionnel.

L'Ayurveda considère que la personne est un microcosme de l'univers; Sels de bain Relaxantes.

Phytothérapie - Teintures-mères et boissons santé à base de plantes bio finlandais.

Tisanes thérapeutiques et compléments nutritionnels donnent du goût à la vie.

Citron HE, effets psychiques : stimulant mental, aide en cas de peur, découragement, angoisse et état de dépression. Relance la joie de vivre.

Elixir Floral Finlandais de Millepertuis est un puissant antidépresseur. Il donne du courage et aide à voir la lumière.

Menthe Poivrée HE, effets psychiques : Stimule le moral, chasse les idées noires. Apaise les caractères stressés, irrités et émotifs.

Crème visage bio, Rose de Damas, Rose musquée et Rose des dunes finlandaise !

Optimi Omega est une source d'oméga 3,6,7,9 + GLA + E-VIT entièrement à base de plantes.

Huile de Soin Antidouleur bio incorpore la synergie : extraits de plante - huiles essentielles - élixirs floraux.

Soin bucco dentaire au gout frais et lèger. Les extraits de plantes finlandaises soignent, protègent et désinfectent.

Plongez au cœur de la forêt finlandaise avec l'ambiance pour sauna à base d'huiles essentielles pures.

Puissance végétale! Soin de la peau, soin thérapeutique et massage.

LA PSYCHOLOGIE DU TRANSFERT

AVANT-PROPOS
. l'auteur a découvert une concordance remarquable entre cet imaginaire (de la science d'Hermès) et les images de son propre inconscient comme de celui de ses patients. . Il a compris « que l'alchimie nous relie historiquement au gnosticisme, et que par elle s'établit la continuité du passé au présent. Comme philosophie médiévale de la nature, elle a créé un pont qui nous relie aussi bien au passé - c'est-à-dire au gnosticisme - qu'à l'avenir - à la psychologie moderne de l'inconscient ». (M. V. p.233)
. C'est ce texte, (Mystère de la Fleur d'Or) qui m'a permis de mieux comprendre la nature même de l'alchimie. » ..
« C'est seulement quand il découvrit les anciens alchimistes qu'il finit par trouver une forme lui permettant de modeler et de communiquer ses expériences dans la ligne d'une tradition historique de l'Occident. » (M.L. von Franz ; C. G. Jung, son mythe en notre temps p. 52)
.

Quaero, non pono, nihil hic determino dictans, conjicio, conor, confero, tento, rogo. (Je cherche, je n'affirme pas, je ne détermine rien ici ni ne dicte, je conjecture, je m'efforce, je compare, je tente, j'interroge.) Christian KNOR VON ROSENROTH (1636-1693)

PROLOGUE

Le processus que Freud a désigné du terme de « transfert » soulève un problème souvent difficile pour qui connaît personnellement la pratique thérapeutique. . la quasi totalité des cas nécessitant un traitement prolongé gravitent autour du phénomène du transfert, puisque, en apparence tout au moins, le succès ou l'échec du traitement y est essentiellement lié, . De même la thérapeutique ne devrait pas adopter une attitude donnant à croire que la « résolution du transfert » va de soi et qu'elle est une affaire claire et simple. Il est vrai que l'on rencontre un optimisme semblable à propos de la « sublimation », processus étroitement apparenté à celui du transfert. La discussion procède souvent comme s'il s'agissait de phénomènes dont on pouvait venir à bout par la raison, voire l'intellect et la volonté, ou encore comme s'il suffisait, pour les traiter, de l'habileté ou de l'art du médecin, alliés à une technique supérieure. .. J'ai accordé au transfert dès le début, et avec Freud, une importance particulière, mais à la lumière d'une plus grande expérience, j'ai fini par me rendre compte que cette importance même est également toute relative. On peut comparer le transfert à ces remèdes qui ont chez les uns des vertus curatives et chez les autres l'effet d'un pur poison. Dans un cas, sa présence représente le tournant vers le salut, dans l'autre au contraire un obstacle, des difficultés, sinon pire, tandis que dans d'autres encore, le transfert s'avérera d'une importance pratiquement nulle. Il constitue toutefois le plus souvent un phénomène critique, aux couleurs chatoyantes, et sa présence est aussi significative que son absence.
. Le transfert étant un mode de relation, il présuppose évidemment un partenaire, un « toi ». Lorsqu'il est négatif ou absent, le « toi » joue un rôle insignifiant, comme c'est, par exemple, toujours le cas pour les complexes d'infériorité assortis d'une pulsion compensatrice incitant le sujet à se valoriser. (Cela ne signifie pas pour autant qu'en de tels cas il ne s'établisse jamais un transfert. Le mode négatif du transfert, sous forme de résistances, d'antipathie et de haine conférera au départ une importance considérable ~ quoique négative ~ au « toi » et il s'efforcera de parsemer d'obstacles de toutes sortes le chemin que pourrait prendre la moindre possibilité d'un transfert positif. Par conséquent le symbolisme typique de la synthèse des opposés, trait caractéristique du transfert positif, ne pourra pas se développer.)
. Si les représentations (symbolisme alchimique) ne figurent pas la relation de transfert de façon bien consciente, elles la contiennent cependant comme présupposé inconscient. C'est pourquoi elles sont aptes à fournir tout au moins le fil conducteur permettant d'élucider le phénomène.
. La raison et la nécessité interne de cette approche (historique) de la question résident dans le fait que toute compréhension et toute évaluation correctes d'un problème de psychologie contemporaine sont possibles à la seule condition de découvrir un point situé hors de notre temps d'où l'on puisse l'observer. .
La présente recherche a, certes, un caractère autonome, mais elle constitue cependant, en même temps, l'introduction à une exposition plus importante de la phénoménologie des opposés et de la synthèse des contraires dans l'alchimie ; celle-ci sera présentée ultérieurement sous le titre Mysterium Conjunctionis. . P.17

INTRODUCTION
Bellica pax, vulnus dulce, suave malum

Il n'est guère étonnant que l'idée de mariage mystique ait été appelée à jouer dans l'alchimie un rôle si important, puisque le terme utilisé pour en parler, celui de conjunctio, désigne en premier lieu ce que nous appelons aujourd'hui une combinaison chimique et que ce qui attire l'un vers l'autre les corps à combiner est ce qu'on appelle de nos jours affinité. Autrefois on utilisait différentes expressions qui, toutes, expriment une relation humaine et plus particulièrement une relation érotique, telles que nuptiae (noces), matrimonium et conjugium (mariage), amicitia (amitié), attractio et adulatio. Par suite, on se représentait les corps à combiner comme agens et patiens (agent et patient), comme vir (homme) ou masculus (mâle) et comme femina, mulier, femineus (femme, féminin), ou, de façon plus pittoresque encore, comme chien et chienne, cheval (jument) et âne, coq et poule, dragon ailé et dragon sans ailes.
Plus les termes sont anthropomorphes et thériomorphes, plus manifeste est la part qui revient aux jeux de l'imagination, donc à l'inconscient, et plus il est clair aussi que la pensée exploratrice des anciens philosophes de la nature était exposée à la tentation de quitter le terrain des propriétés, obscures pour eux, de la matière, c'est-à-dire de s'écarter du problème proprement chimique, pour succomber au mythe de la matière. Comme l'absence absolue de présupposé n'existe pas, même le chercheur le plus objectif et le plus impartial court le risque, dès qu'il aborde une obscurité où n'a encore pénétré aucune lumière, de devenir, faute de repère connu, la victime d'un présupposé inconscient. Cela n'est pas nécessairement un mal dans la mesure où l'image qui s'offre aux lieu et place de l'inconnaissable est une représentation archaïque, sans doute, mais ne laissant pas pour autant de constituer une analogie non dépourvue d'intérêt. C'est ainsi que la célèbre vision des couples dansant qui mit Kékulé sur la trace de la structure de certaines combinaisons du carbone, plus précisément de l'anneau du benzène, n'est rien d'autre que l'image de la conjunctio, de l'accouplement, telle qu'elle a occupé pendant dix- sept cents ans l'esprit des alchimistes. Et bien que ce soit justement là l'image qui pendant très longtemps a détourné l'entendement des chercheurs du problème de la chimie pour le ramener sans cesse au mythe originel des noces royales, voire divines, elle est pourtant parvenue, dans la vision de Kékulé, à sa fin chimique..
On pourrait donc dire, rétrospectivement, que les alchimistes ont montré beaucoup de flair en faisant de cet arcanum arcanorum (arcane des arcanes), de ce donum Dei et secretum Altissimi (don de Dieu et secret du Très-Haut), de ce secret véritable de la fabrication de l'or, le sommet de leur oeuvre. Au triomphe tardif de cette idée alchimique, il convient d'adjoindre la confirmation de cette autre pensée centrale de l'alchimie qu'est la transmutabilité des éléments chimiques. L'éminente signification, tant pratique que théorique, de ces idées pourrait amener à la conclusion qu'il s'agissait là d'anticipations intuitives dont le fascinosum (le pouvoir de fascination) a pu s'expliquer à la lumière de l'évolution ultérieure. (Cela ne contredit pas le fait que c'est avant tout de son caractère archétypique que le thème de la conjonction tire son pouvoir de fascination.)
Mais l'alchimie, en se dégageant peu à peu de son arrière-plan mythique, ne s'est pas seulement transformée en chimie : nous constatons qu'elle s'est également muée en une sorte de philosophie mystique, voire qu'elle en a toujours été une, si bien que l'idée de la conjonction se révèle capable à la fois d'éclairer le mystère obscur des combinaisons chimiques et d'exprimer, en tant que mythologème, l'archétype de l'union des contraires, devenant ainsi l'image de l'unio mystica. Or, les archétypes ne sont pas quelque chose d'extérieur, du non psychique, bien qu'ils doivent naturellement toujours aux impressions reçues du milieu l'évidence des formes qu'ils revêtent. Par opposition aux formes extérieures qui les traduisent à un moment donné et indépendamment d'elles, ils constituent bien davantage l'essence et la vie d'une âme non individuelle, qui est certes innée à tout individu, mais que la personnalité de celui-ci ne peut ni modifier ni s'approprier. Cette âme est dans l'individu isolé ce qu'elle est aussi chez un grand nombre et, finalement, elle est en tous. Elle constitue le support de toute psyché individuelle, comme la mer porte les vagues.
De même que la conjonction représente une image capitale pour l'alchimie . elle possède une valeur analogue dans le domaine psychique, ce qui signifie qu'elle joue pour la connaissance des obscurités intérieures de l'âme le même rôle qu'elle a rempli pour les énigmes de la matière. P.21
. La conjonction est une image a priori qui occupe depuis toujours une place de premier plan dans l'évolution de l'esprit humain. .. deux sources dont elle dérive : une source chrétienne et une païenne.
La source chrétienne est sans aucun doute la doctrine du Christ et de l'Eglise, de l'Époux et de l'Épouse (Sponsus et Sponsa), le Christ jouant le rôle du Soleil tandis que celui de la Lune échoit à l'Église.
La source païenne est d'une part le hierosgamos, d'autre part l'union mystique des mystes avec la divinité..
.. l'image de la conjonction apparaît toujours à un moment crucial de l'évolution de l'esprit humain. L'observation des processus mentaux dans les psychoses et les névroses a conduit inévitablement la psychologie médicale moderne à une exploration toujours plus approfondie de ces phénomènes psychiques d'arrière-plan que l'on désigne généralement du nom d'inconscient. . les dérangements pathologiques de la psyché ne peuvent s'expliquer uniquement par des altérations corporelles ou des processus conscients, mais qu'il faut au contraire avoir recours, pour les éclairer, à un troisième facteur, c'est-à-dire aux hypothétique processus inconscients. (Je qualifie d'«hypothétiques » les processus inconscients parce que l'inconscient est par définition inaccessible à l'observation directe ; on ne peut le connaître que par induction.)
La pratique de l'analyse a montré que les contenus inconscients apparaissent toujours d'abord comme projetés sur des personnes et des conduites objectives. Beaucoup de ces projections sont, grâce à la reconnaissance de leur appartenance au sujet, définitivement intégrées à l'individu ; mais il en est d'autres qui ne se laissent pas intégrer et qui, se détachant de leurs objets premiers, se transfèrent alors sur le médecin traitant. Parmi ces contenus, la relation au parent du sexe opposé joue un rôle tout particulier, donc la relation fils- mère, fille- père, et aussi, en outre, la relation frère-sour. (Je laisse de côté les formes «homosexuelles », telles que la relation père- fils, mère- fille, etc. L'alchimie , autant que je sache, ne fait qu'une seule fois allusion à cette déviation, dans la vision d'Arislée : « Domine, quamvis rex sis, male tamen imperas et regis : masculos namque masculis conjunxisti, sciens quod masculi non gignunt. » (Seigneur, bien que tu sois roi, tu commandes et gouvernes mal, car tu as uni les mâles aux mâles. Sachant que les mâles n'engendrent point.)
En règle générale, ce complexe ne peut être complètement intégré, le médecin étant presque toujours mis par le patient à la place du père, du frère, voire de la mère (ce dernier cas est naturellement beaucoup plus rare). Comme, selon l'expérience, cette projection s'établit sans rien perdre de son intensité initiale.. il se noue un lien qui correspond à tous égards à la relation infantile initiale et qui tend à répéter avec le médecin toutes les expériences de l'enfance ; en d'autres termes, la relation d'adaptation qui a subi un trouble névrotique est désormais transférée sur le médecin. (Freud dit à ce propos : « La partie décisive du travail se trouve réalisée lorsque l'on crée dans la relation au médecin, dans le « transfert » des rééditions de ces conflits anciens, dans lesquelles le malade voudrait se conduire comme il s'est conduit autrefois .. La maladie propre du patient est remplacée par celle, produite artificiellement, du transfert, la maladie du transfert, et les différents objets irréels de la libido par un objet unique, également imaginaire : la personne du médecin. » On est en droit de douter que le transfert soit toujours créé artificiellement. Ce phénomène se produisant aussi en dehors de tout traitement médical. Et cela très fréquemment, comme une chose pour ainsi dire naturelle. Il n'y a pratiquement jamais de lien relativement intime entre deux êtres sans que les phénomènes de transfert y jouent un rôle, soit favorable, soit négatif.) Freud .. a crée pour le désigner l'expression « névrose de transfert ». (« Dès que le patient montre assez de bonne volonté pour respecter les conditions du traitement, nous réussissons alors régulièrement à donner à tous les symptômes de la maladie une signification nouvelle liée au transfert, et à remplacer sa névrose originelle par une névrose de transfert.. » L'auteur exagère ici quelque peu l'importance de son rôle. Il s'en faut qu'un transfert soit toujours produit par le médecin. Souvent il est déjà présent dans toute sa force avant même que celui-ci ait ouvert la bouche. La conception de Freud, qui voit dans le transfert une « maladie artificielle », une « névrose recréée et transformée », une « nouvelle névrose artificielle » est juste dans la mesure où le transfert d'un névrosé est un transfert névrotique, mais cette névrose n'est ni « nouvelle », ni « artificielle », ni « créée » ; c'est toujours la même vieille névrose, et la seule nouveauté est que le médecin s'y trouve désormais impliqué, plus comme victime que comme artisan.) P.23
Or ce lien est souvent d'une telle intensité qu'on pourrait parler d'une combinaison. Quand deux corps chimiques se combinent, tous deux subissent une altération. C'est aussi le cas dans le transfert. Freud a bien vu que ce lien a une haute valeur thérapeutique, parce qu'il favorise la constitution d'un mixtum compositum entre la santé mentale du médecin et l'équilibre troublé du malade. Sans doute la technique de Freud s'efforce de garder autant que possible une distance par rapport à ce phénomène, ce qui, d'un point de vue humain, est parfaitement compréhensible, mais peut nuire considérablement à l'effet thérapeutique. Il est inévitable que le médecin en subisse une certaine influence et qu'il en résulte un trouble, un dommage pour sa santé nerveuse. ( Freud a déjà reconnu l'existence de ce qu'on appelle le « contre-transfert ». Ceux qui connaissent sa technique savent a quel point elle tend à maintenir, dans la mesure du possible, la personne du médecin à l'abri d'un tel effet. C'est ainsi par exemple que le médecin s'assied derrière le malade et qu'il fait comme si le transfert apparaissait comme un produit de sa technique, alors qu'il s'agit en réalité d'un phénomène entièrement naturel, qui peut tout aussi bien atteindre le professeur, le pasteur, le médecin du corps et ~-last but not least- le mari. Freud emploie également l'expression « névroses de transfert », comme un terme collectif pour désigner l'hystérie, l'hystérie d'angoisse et la névrose obsessionnelle.) Il « prend sur lui », très exactement, la souffrance du patient et il la partage avec lui. Il est donc par principe en danger, et il doit l'être. (Ces effets du transfert sur le médecin ou l'infirmière peuvent parfois aller très loin. Je sais même des cas où dans des cas- limites schizophréniques, le médecin a « pris sur lui » de courts intervalles psychotiques. Le malade jouissant alors parfois, précisément, à ce moment là, d'une santé particulièrement bonne. J'ai même observé un cas de paranoia induite chez un médecin qui avait eu en analyse une patiente atteinte, au départ, d'un délire de persécution latent. Cela n'est pas étonnant, certains déséquilibres psychiques pouvant être extrêmement contagieux si le médecin lui-même possède une prédisposition latente.)
.
La grande importance du transfert a souvent donné lieu à l'erreur de croire qu'il est absolument nécessaire à la guérison. Il faudrait donc, en quelque sorte, l'exiger. Mais il est tout aussi impossible d'exiger une chose de ce genre que la foi. La foi n'a de valeur que si elle naît d'elle-même. Une foi obtenue par contrainte n'est qu'une crispation. Quiconque croit devoir exiger le transfert oublie que ce phénomène n'est qu'un des facteurs thérapeutiques et que, de plus, le mot transfert n'est que l'équivalent sémantique du mot projection, lequel désigne un phénomène qu'il est impossible d'exiger. (Freud dit à propos de cette exigence : « Je ne peux imaginer technique plus insensée. On prive par là le phénomène de ce caractère de spontanéité qui le rend convaincant, et l'on se prépare à soi même des obstacles difficiles à écarter. » Freud souligne ici lui-même la « spontanéité » du transfert. Toutefois, ceux qui « exigent » le transfert peuvent se référer à cette phrase ambiguë de leur maître : « Quand on s'engage dans la théorie de la technique analytique, on se rend compte que le transfert est une exigence absolue.») Personnellement, je suis heureux chaque fois que le transfert se fait en douceur ou qu'il reste pratiquement imperceptible. On est alors beaucoup moins mis à contribution et l'on peut se contenter de l'efficacité d'autres facteurs thérapeutiques. Parmi ces derniers, les facultés de compréhension et de jugement du patient jouent un rô1e important, ainsi d'ailleurs que sa bonne volonté, l'autorité du médecin, la suggestion (Les suggestions se produisent spontanément, sans que le médecin puisse les empêcher et sans qu'il ait à se donner le moindre mal pour les provoquer.), le bon conseil ( Les « bons conseils » sont certes souvent des aides fâcheuses, mais la plupart du temps sans danger. A cause de leur relative inefficacité ils font partie de ce que le public attend de la « persona medicale ».), la compréhension, la sympathie, les encouragements, etc. Bien sûr, les cas où ces facteurs jouent un rôle ne sont pas les plus graves.
Une analyse attentive du phénomène de transfert aboutit à une image très complexe, présentant des traits si marqués qu'on cède difficilement à la tentation d'en isoler un pour en faire l'essentiel et de lâcher comme explication : « Ce n'est finalement rien que. ! » Je pense avant tout à l'aspect érotique, voire sexuel des phantasmes de transfert. P.25
. il n'est pas toujours le seul et pas toujours non plus l'essentiel. La volonté de puissance (décrite par Adler) est un autre de ces aspects, qui s'avère coexistant à la sexualité, et il est souvent difficile de découvrir laquelle de ces deux pulsions est prépondérante. Ces deux aspects à eux seuls ouvrent la possibilité d'un conflit.
Mais il est encore d'autres formes de la concupiscentia instinctuelle qui reposent davantage sur la « faim », le désir d'avoir ; d'autres, par contre, reposent sur la négation instinctuelle de tout mouvement de désir, si bien que la vie semble fondée sur l'angoisse et l'autodestruction. Un certain « abaissement du niveau mental », c'est- à- dire une faiblesse dans l'organisation hiérarchique du moi, suffit pour mettre en mouvement ces tendances et ces avidités d'ordre instinctuel, causant ainsi une dissociation de la personnalité. C'est-à-dire une multiplication du nombre des centres de gravité de la personnalité. . Les composantes dynamiques sont à considérer, selon leur degré de prédominance, comme appartenant en propre ou non à la personnalité, comme vitalement décisives ou comme de purs syndromes. Bien que les pulsions les plus fortes tendent indubitablement vers une activité concrète et, la plupart du temps, l'imposent, on ne peut néanmoins leur accorder une signification exclusivement biologique, car leur fonctionnement concret est soumis à des modifications extrêmement importantes de la part de la personnalité. Chez un être dont le tempérament entraîne une orientation spirituelle, l'activité pulsionnelle revêt à son tour un certain caractère symbolique. Il ne s'agit plus de la simple satisfaction d'une pulsion ; cette activité est au contraire liée à des « significations » qui la rendent plus complexe. Dans le cas où les processus instinctuels sont par nature de purs syndromes qui, eux, ne peuvent pas prétendre à la réalisation concrète au même titre que les premiers, le caractère symbolique de l'accomplissement l'emporte. La phénoménologie érotique fournit sans doute les exemples les plus parlants de ce genre de complications. L'Antiquité tardive connaissait déjà la fameuse échelle des quatre : Chawwa (Eve), Hélène (de Troie), Marie et Sophia. Cf. le Faust de Goethe : on y rencontre d'abord Marguerite, personnification d'une relation d'ordre purement instinctuel (Eve) ; puis Hélène, qui est une figure de l'anima (Un excellent exemple en est l'Hélène (Séléné) de Simon le Mage.) ; ensuite Marie, en tant que personnification de la relation céleste, c'est-à-dire religieuse et chrétienne ; enfin l'Éternel Féminin (Sophia), expression qui désigne la Sapientia alchimique. .. Il s'agit ici de quatre degrés de l'éros hétérosexuel, voire de quatre niveaux de l'image de l'anima, donc de quatre stades de la culture de l'éros. Le premier stade, celui de Chawwa, Eve, la terre, est uniquement biologique ; la femme y signifie la mère et ne représente rien d'autre que ce qui doit être fécondé. Le deuxième stade concerne un éros à prédominance encore sexuelle, mais de caractère esthétique et romantique, et la femme y possède déjà quelques valeurs individuelles. Le troisième stade élève 1'éros à la vénération la plus haute et à la dévotion religieuse, et ainsi le spiritualise. Contrairement à Chawwa, il s'agit ici de maternité spirituelle. Le quatrième degré enfin éclaire un aspect qui, de façon inattendue, va plus loin encore que le troisième stade, pourtant difficilement surpassable : c'est la Sapientia. Mais en quoi la sagesse pourrait-elle bien l'emporter sur ce qu'il y a plus saint et de plus pur ? Uniquement sans doute dans cette vérité qui veut que bien souvent un peu moins signifie davantage. Ce degré représente une spiritualisation d'Hélène, c'est- à- dire de l'éros pur et simple. C'est pourquoi la Sapientia est mise dans un certain parallèle avec la Sulamite du Cantique des Cantiques.
Il y a non seulement des pulsions différentes que l'on ne peut, sans violence, réduire les unes aux autres, mais il y a aussi les différents plans sur lesquels elles peuvent s'exercer. Cet état de choses n'étant vraiment pas simple, il n'y a rien d'étonnant à ce que le transfert qui appartient lui-même, pour une bonne part, aux phénomènes instinctuels, soit un processus ou un état très difficile à interpréter et à juger. P.27
Car de même que les instincts et leurs contenus imaginaires spécifiques sont partiellement concrets et partiellement symboliques ou bien tantôt l'un, tantôt l'autre, de même leur projection présente un caractère paradoxal. Le transfert est bien loin d'être un phénomène univoque, et il est toujours impossible de découvrir à priori tout ce qu'il représente. Cela vaut naturellement aussi pour son contenu spécifique, l'inceste.
On sait que le contenu imaginaire d'une pulsion peut être interprété soit de façon réductrice, .comme une autoreprésentation de cette pulsion, soit de façon symbolique, comme sens spirituel de l'instinct biologique. Dans le premier cas, le processus instinctuel est considéré comme effectif, dans le deuxième cas comme ineffectif.
Devant un cas concret, il est souvent presque impossible de dire ce qui est esprit et ce qui est instinct. Les deux ne sont qu'un mélange insondable. Un véritable magma issu des antiques profondeurs du chaos originel. Quand on tombe sur de tels contenus, on comprend immédiatement pourquoi l'équilibre psychique du névrosé est troublé et pourquoi, chez le schizophrène, le système psychique éclate en morceaux. Ces contenus exercent une fascination qui saisit non seulement le malade - c'est déjà fait - mais peut avoir une action inductrice sur l'inconscient du premier témoin concerné, c'est-à-dire du médecin. Le malade est accablé sous le poids de ces contenus inconscients et chaotiques, qui existent certes partout, mais qui ne sont entrés en activité que chez lui, le condamnant à une solitude intérieure incomprise et incompréhensible qui ne peut être que mal interprétée. Il est malheureusement que trop facile, dans un tel cas, sans pénétration intuitive et purement de l'extérieur, d'en finir par un jugement sommaire ou d'engager le patient sur une voie fausse. Mais c'est là ce que le sujet, lui aussi, a déjà fait, et depuis longtemps, fournissant lui-même l'occasion de la fausse interprétation. Le secret lui semble tout d'abord se trouver chez ses parents. Mais quand ce lien et cette projection se défont, le poids retombe tout entier sur le médecin, et la question se pose à lui : « Que fais-tu, toi, du transfert ? »
En assumant avec une compréhension cordiale la détresse psychique du malade, le médecin s'expose à la pression des contenus inconscients et à leur action inductrice. Le cas commence à « l' occuper ». Une fois de plus, il est facile ici, et trop facile, de tout expliquer par un sentiment de sympathie ou d'antipathie personnelle. On ne s'aperçoit pas que c'est expliquer ignotum per ignotius (l'inconnu par ce qui l'est plus encore). En réalité, ces sentiments personnels - en admettant qu'ils soient assez forts pour être déterminants - sont précisément gouvernés par les contenus inconscients activés. Une relation inconsciente s'est créée, qui prend maintenant dans l'imagination du patient toutes les formes et les dimensions sur lesquelles la littérature spécialisée fournit d'abondants détails. Du fait que le patient apporte un contenu activé de l'inconscient au médecin, le matériau inconscient correspondant se trouve également constellé chez celui-ci, par un effet d'induction qui naît toujours plus ou moins de projections, Par là le médecin et le patient se trouvent tous deux dans une relation qui repose sur une commune inconscience.
. Mais plus le médecin, dans une situation de ce genre, est inconscient, plus il sera tenté d'adopter une attitude apotropéique, c'est-à-dire de refus : la persona medici derrière laquelle on se retranche constitue pour cela - ou plutôt semble constituer ~ un excellent instrument. La routine va forcément de pair, et aussi cette façon de « savoir à l'avance » qui fait partie des accessoires appréciés du praticien exercé et de l'autorité infaillible. Mais on se trouve mal de ce manque de clairvoyance, car la contamination inconsciente offre une possibilité thérapeutique à ne pas sousestimer, qui consiste dans le transfert de la maladie sur celui qui la traite. Il faut évidemment supposer ici que le médecin est mieux en mesure d'amener à la conscience les contenus constellés, sinon en effet il s'ensuivrait une double captivité dans la même inconscience. La grosse difficulté, c'est qu'assez souvent des contenus se trouvent activés chez le médecin, qui pourraient en fait, normalement, rester latents. Il est peut-être assez équilibré pour n'avoir pas en réalité besoin de ces positions inconscientes comme compensation de sa situation consciente. Du moins, c'est souvent ce qu'il semble. P.29
. De plus, cet intérêt pour l'inconscient n'est pas exclusivement le résultat d'un libre choix, mais il provient d'une disposition naturelle relevant du destin et lui a inspiré, a l'origine, son goût pour la profession de psychiatre. Plus on a vu de destinées humaines et l'on en a recherché les motivations secrètes, plus on est frappé par la force avec laquelle agissent les motifs inconscients et par le peu d'espace laissé à notre liberté, et à la nature et à l'intentionnalité de nos choix. Le médecin sait, ou du moins devrait savoir, que ce n'est pas par hasard qu'il a choisi ce métier, et le psychothérapeute en particulier doit avoir compris une bonne fois que les infections psychiques, même s'il estime qu'il s'en passerait bien, sont au fond des phénomènes accompagnant nécessairement son travail, faisant partie du destin et correspondant donc aux dispositions naturelles de sa vie. Une telle vision signifie du même coup pour lui l'attitude juste à l'égard du patient. Il se sent alors personnellement concerné par le patient. Ce qui crée la base la plus favorable pour le traitement.
Le transfert était déjà connu, sous le nom de « rapport ». Il constitue le fondement de l'action thérapeutique après que les projections antérieures du malade ont été dissipées. Mais il se révèle au cours de ce travail que le jugement du médecin peut, lui aussi, être troublé par des projections, dans une mesure moindre toutefois, sinon la thérapie serait impossible. Bien qu'on soit en droit d'attendre du médecin qu'il connaisse au moins les actions de l'inconscient sur sa propre personne et qu'on doive donc exiger de tous ceux qui se préparent à exercer la psychothérapie qu'ils se soumettent d'abord à une « analyse didactique », il n'en reste pas moins que la meilleure formation ne parviendra jamais à fournir la connaissance de la totalité de l'inconscient. Il est exclu que l'inconscient puisse être entièrement « vidé » , pour la simple raison que ses forces créatrices sont toujours en mesure d'engendrer des formes nouvelles. La conscience, si vaste qu'elle puisse être, est et reste le petit cercle à l'intérieur du grand cercle de l'inconscient, l'île environnée par l'océan ; et, tout comme la mer, l'inconscient. lui aussi, donne sans cesse naissance à une foule innombrable et toujours renouvelée d'êtres vivants dont on ne peut espérer saisir toute la richesse. On peut être instruit depuis très longtemps de l'importance des contenus inconscients, de leur action et de leurs caractères, sans en avoir jamais sondé la profondeur et les possibilités, car ils sont susceptibles d'infinies variations et ne peuvent, en fait, jamais être désamorcés en eux-mêmes et pour eux-mêmes. La seule façon de les atteindre dans la pratique consiste à essayer de fournir au conscient une attitude permettant à l'inconscient de coopérer au lieu de s'opposer.
Même le psychothérapeute le plus expérimenté doit sans cesse découvrir qu'un lien et une connexion le concernant se sont créés à partir d'une inconscience commune. Et même s'il se figure posséder toutes les notions et toutes les connaissances nécessaires sur les archétypes constellés, il sera bien obligé finalement de reconnaître qu'il existe beaucoup de choses dont son savoir scolaire n'avait pas la moindre idée, Chaque nouveau cas exigeant un traitement approfondi est toujours un travail de pionnier, et toute trace de routine se révèle être une fausse direction. C'est pourquoi les formes les plus hautes de la psychothérapie sont une activité très exigeante, où surgissent parfois des problèmes qui ne demandent pas seulement de l'intelligence et de la compréhension, mais requièrent l'homme tout entier. Le médecin aura tendance à exiger du malade cet engagement total, mais il lui faut bien être conscient que cette exigence n'a d'effet que s'il sait en même temps qu'elle vaut aussi pour lui-même.
J'ai noté plus haut que les contenus qui entrent dans le transfert étaient d'abord projetés, en règle générale, sur les parents et d'autres membres de la famille. Comme ces contenus sont rarement ou ne sont jamais dépourvus d'un aspect érotique ou proprement sexuel (en plus des autres facteurs dont il a été question ci-dessus), ils présentent un caractère nettement incestueux, et c'est ce qui a amené Freud à formuler sa doctrine de l'inceste. Le transfert exogame de ces contenus sur le médecin ne change rien à la chose. Celui-ci est inclus par la projection dans cette étrange atmosphère familiale incestueuse. P.31
Il en résulte nécessairement une intimité irréelle qui atteint de la façon la plus pénible le malade comme le médecin, et qui suscite des deux côtés des résistances et des doutes. . Toutefois, l'interprétation de ce fait reste, conformément à la nature de la chose, extrêmement sujette à controverse. S'agit-il d'un véritable instinct incestueux ou d'une variante pathologique ? Ou bien l'inceste est-il l'un des « arrangements » (Adler) de la volonté de puissance ? S'agit-il encore d'une régression de la libido normale à des stades infantiles par crainte d'une tâche vitale ressentie comme impossible ou bien l'imagination incestueuse est-elle seulement symbolique et due à la réactivation de l'archétype de l'inceste qui joue un rôle si important dans l'histoire de l'esprit ?
. La conception qui suscite sans doute le plus de scandale est celle selon laquelle l'inceste serait un authentique instinct. Mais si l'on considère l'existence quasi universelle du tabou de l'inceste, il est permis d'observer qu'en règle générale ce qui n'est ni désiré ni voulu n'a pas besoin d'être interdit. A mon avis, chacune de ces conceptions comporte une part de justesse, dans la mesure où les cas concrets présentent pour ainsi dire toutes les nuances correspondantes, mais selon des intensités variables. Tantôt c'est l'un de ces aspects qui prévaut et tantôt c'est l'autre. . Dans la pratique, toutefois, la façon dont on comprend cet aspect incestueux est de la plus haute importance. L'explication variera avec la nature du cas, le stade du traitement, les possibilités de compréhension et la maturité de jugement du patient.
L'existence de cet aspect incestueux ne soulève pas seulement une difficulté intellectuelle, elle signifie surtout que la situation thérapeutique se complique sur le plan affectif. Dans cet aspect incestueux se cachent en effet les sentiments les plus secrets, les plus pénibles, les plus intenses, les plus tendres, les plus pudiques, les plus angoissants, les plus bizarres, les plus immoraux, en même temps que les plus sacrés, ceux qui forment l'indescriptible et inexplicable plénitude des rapports humains et leur confèrent une force contraignante. Ils s'enroulent, invisibles, comme des tentacules de pieuvre, autour des parents et des enfants, et, dans le transfert, autour du médecin et du patient. Cette force contraignante se traduit par le caractère irréversible et obstiné du symptôme névrotique et par la manière désespérée de se cramponner au monde infantile ou au médecin. Le terme de « possession » caractérise sans doute mieux que tout autre cet état.
Cet effet considérable des contenus inconscients permet de conclure à l'énergie qu'ils renferment et à l'importance de leur action. Bien qu'ils possèdent tous, lorsqu'ils sont activés (c'est-à-dire quand ils se rendent observables), une énergie pour ainsi dire spécifique qui leur permet également de se manifester de façon universelle (par exemple le thème de l'inceste), cette énergie, dans des circonstances normales, n'est pas suffisante pour faire émerger à la conscience le contenu inconscient. Cela nécessite une certaine condition du côté du conscient. Celui-ci doit présenter un manque, sous forme d'une perte d'énergie. L'énergie perdue ici va augmenter dans l'inconscient la valeur psychique de certains contenus compensateurs. « L'abaissement du niveau mental », la perte d'énergie du conscient est un phénomène qui se manifeste de la façon la plus saisissante dans la « perte d'âme » des primitifs ; ceux-ci disposent d'ailleurs d'intéressantes méthodes psychothérapeutiques pour rentrer en possession de l'âme perdue. .. (Je dois renvoyer ici aux études de Frazer sur les périls de l'âme et les tabous dans Le Rameau d'or.) P.33
L'homme civilisé présente des manifestations analogues. A lui aussi, il arrive de perdre soudain tout entrain et toute initiative, sans pouvoir toujours en donner la raison. La découverte de la cause véritable est souvent chose peut facile et conduit toujours à une discussion assez épineuse des arrière- plans psychiques. L'activité vitale peut être si bien paralysée par des omissions de toute sorte, des devoirs négligés, des tâches sans cesse différées, des entêtements délibérés, etc., que certaines quantités d'énergie qui ne trouvent plus leur utilisation dans le conscient s'écoulent dans l'inconscient où elles activent certains contenus (compensateurs), de telle sorte que ces derniers se mettent à exercer une action contraignante sur le conscient (d'où la coïncidence fréquente d'une névrose obsessionnelle et d'une attitude d'extrême négligence des devoirs).
Ce n'est là qu'une des façons dont peut se produire une perte d'énergie. L'autre consiste en ce que la perte ne provient pas d'un mauvais fonctionnement du conscient, mais d'une activation spontanée des contenus inconscients qui entraîne, par un effet secondaire, une souffrance du conscient. Il y a dans la vie humaine des moments où la page se tourne. Des intérêts et des goûts nouveaux, qui n'avaient jamais été cultivés jusque-là, font alors leur apparition ; ou bien il se prépare une transformation de la personnalité (ce qu'on appelle un changement de caractère). Pendant le temps d'incubation de tels changements, on observe souvent une perte d'énergie du conscient : l'évolution nouvelle a soustrait au conscient l'énergie dont elle avait besoin. C'est dans la période qui précède les psychoses qu'apparaît le plus nettement cette baisse d'énergie, ainsi que dans le calme et le vide qui précèdent de nouvelles créations. (On peut observer ce phénomène sur une plus petite échelle. Mais non moins nettement, sous la forme de l'appréhension et de la dépression qui précèdent certains efforts psychiques particuliers, comme par exemple un examen, une conférence, un entretient important, etc.)
La force considérable des contenus inconscients est donc toujours le signe d'une faiblesse corrélative du conscient et de ses fonctions. Le conscient est, dans une certaine mesure, menacé de défaillance. Un tel péril constitue pour le primitif un des hasards « magiques » les plus redoutés. Il est donc très compréhensible que cette secrète angoisse se rencontre aussi chez l'homme civilisé. Dans les cas graves, il s'agit de la peur secrète de la maladie mentale, dans d'autres moins graves, de la crainte de l'inconscient, que l'homme normal trahit, lui aussi, par sa résistance aux points de vue psychologiques. . Le médecin connaît bien ces zones fortifiées, .. : elles rappellent les positions insulaires d'où les névrosés se défendent contre la pieuvre. Mais le médecin sait parfaitement que le malade a besoin d'une île et que, sans elle, il serait perdu. Elle est pour son conscient un refuge et un dernier asile contre l'étreinte menaçante de l'inconscient. Il en va de même des cercles tabous de l'être normal qui ne doivent pas être touchés par la psychologie. Mais, tout comme on n'a jamais gagné de guerre avec une tactique purement défensive, il faut bien, si l'on veut sortir de l'état de guerre, entamer des négociations avec l'ennemi, afin de savoir une bonne fois quelles sont ses conditions. C'est là l'intention du médecin qui offre sa médiation. Il n'a nulle envie d'aller déranger l'idylle insulaire, un peu fragile, ni les murailles protectrices. Tout au contraire, il lui faut à tout prix trouver quelque part un point fixe sur lequel il puisse prendre appui, sans qu'il ait dû d'abord le pêcher hors du chaos, ce qui est toujours une tâche terriblement difficile. Il sait que l'île est un peu trop étroite, que l'existence est un peu trop pauvre et, le plus, tourmentée par toutes sortes de détresses imaginaires, car trop de vie a été laissée à l'extérieur, ce qui a, non pas engendré, mais bien plutôt tiré de son sommeil un monstre effrayant. Il sait aussi que l'animal apparemment dangereux est dans un rapport secret de compensation avec l'île et qu'il serait capable de fournir tout ce qui y fait défaut.
Mais le transfert modifie la figure psychique du médecin, et cela sans que d'abord lui-même s'en rende compte : il est affecté et, tout comme le patient, il a beaucoup de mal à se différencier de ce qui le tient en son pouvoir. P.35
On voit donc naître des deux côtés une confrontation directe avec les ténèbres où réside l'élément démoniaque. Cet entrecroisement paradoxal d'éléments positifs et d'éléments négatifs, de confiance et de crainte, d'espoir et de méfiance, d'attirance et de résistance, caractérise la relation à ses débuts. C'est l'état de haine et amour des éléments, que les alchimistes ont comparé au chaos originel de l'univers. L'inconscient activé apparaît comme un pêle-mêle de contraires déchaînés, entraînant comme exigence de tenter de les réconcilier, ce qui donnera naissance, disent les alchimistes, au grand remède universel, la medicina catholica.
Il faut souligner qu'assez souvent dans l'alchimie l'obscur état initial appelé « nigredo » est lui-même le produit d'une opération antérieure et ne constitue donc pas le point de départ pur et simple. (Lorsque la nigredo est identifiée à la putrefactio, elle ne se situe pas au début de l'ouvre ; c'est le cas par exemple dans la série de gravures du « Rosarium philosophorum ». Chez Mylius.. la nigredo n'apparaît qu'au cinquième stade de 1'oeuvre. C'est à dire en même temps que la putrefactio qui est célébrée dans 1'ombre du purgatoire » .. et plus loin (p.118) on trouve cette phrase qui contredit ce qui précède : «Et ce noircissement est le début de l'ouvre, l'indice de la putréfaction », etc.)
L'équivalent psychique de la nigredo est également le résultat de la conversation préliminaire, au cours de laquelle, en un certain instant qui souvent se fait longtemps attendre, l'inconscient est touché et l'identité inconsciente (l'identité inconsciente est la même chose que la « participation mystique » décrite par Lévy- Bruhl.) s'établit entre le malade et le médecin : il se peut que ce moment soit perçu et enregistré consciemment, mais il arrive souvent que tout se passe hors de la conscience et que le lien qui s'est créé ne soit reconnu que plus tard, et indirectement, à ses effets. Il arrive qu'à ce moment des rêves apparaissent, signalant que le transfert s'est produit. Par exemple, un rêve déclare que le feu a pris dans la cave, qu'un voleur s'est glissé dans la maison, ou que le père est mort ; il peut également être question d'une situation érotique qui soit, d'une manière ou d'une autre, équivoque. (On trouve une représentation symbolique de ce moment sous la forme de la foudre qui tombe et de la « naissance à partir d'une pierre » dans mon étude sur le processus d'individuation.) Le moment où à lieu un rêve de ce genre marque parfois le début d'une étrange chronologie qui peut s'étendre sur des mois et même davantage. Je voudrais donner un exemple concret de ce fait, que j'ai déjà souvent observé.
Au cours du traitement d'une femme de plus de soixante ans, je fus frappé, dans un rêve datant du 21 octobre 1938, par le passage suivant : « Un beau bébé, une petite fille de six mois, joue dans la cuisine près de ses grands-parents et de moi, sa mère. Les grands-parents sont debout à gauche de la pièce, et la petite fille sur la table rectangulaire au milieu de la cuisine. Je suis debout devant la table et je joue avec l'enfant. La veille femme dit qu'on ne peut croire qu'il y ait seulement six mois que nous connaissons cette petite. Je réponds que cela n'est pas tellement étonnant, puisque nous avions connu et aimé l'enfant longtemps avant sa naissance. »
Il est tout de suite évident qu'il s'agit d'un enfant pas ordinaire, d'un enfant de héros ou d'un enfant divin. Il n'est pas question du père, trait qui fait partie d'une telle image. (Il s'agit du thème du « père inconnu » fréquent dans le gnosticisme.) La cuisine comme lieu d'action désigne l'inconscient. La table rectangulaire est la quaternité, qui sert de base classique à cet enfant exceptionnel. Celui est en effet un symbole du Soi, dont la quaternité est l'expression symbolique. Le Soi en tant que tel est intemporel et préexistant à toute naissance. P.37
. L'âge précis de l'enfant m'amena à prier cette personne de rechercher dans ses notes ce qui s'était produit six mois plus tôt sur le plan inconscient. A la date du 20 avril 1938, elle trouva le rêve suivant :
« Je regarde, en compagnie d'autres femmes, un carré d'étoffe avec des figures symboliques. Tout de suite après, je me trouve assise avec plusieurs autres femmes devant un arbre merveilleux. Il a poussé de façon magnifique et me semble d'abord être une espèce de conifère ; puis je pense, ou rêve, que c'est un «arbre à singes» (araucaria), dont les branches poussent droit vers le ciel comme des chandelles (confusion avec le cactus candélabre). Dans cet arbre se trouve encastré un arbre de Noël, de telle façon qu'on ne distingue d'abord qu'un seul arbre et non deux. » En s'éveillant la rêveuse se mit aussiôt à transcrire son rêve, et comme, ce faisant, elle se représentait vivement l'arbre merveilleux, elle eut soudain la vision d'un enfant doré, encore tout petit, étendu au pied de l'arbre (thème de la naissance à partir de l'arbre). Son nouveau rêve est donc conforme au sens du premier. Il décrit bien la naissance de l'enfant divin (doré).
Mais que s'était-il produit neuf mois avant cette date du 20 avril 1938 ? Du 19 au 22 juin 1937, la rêveuse avait peint un tableau représentant à gauche un tas de pierres (précieuses) de couleur et taillées, au-dessus desquelles se dresse un serpent d'argent, ailé et couronné. Au milieu du tableau se tient une figure de femme nue ; à partir de sa zone génitale s'élève le même serpent qui atteint la région du cour où il engendre une étoile d'or à cinq branches et aux couleurs scintillantes. De la droite descend un oiseau chatoyant qui porte dans son bec un petit rameau. Sur le rameau, il y a cinq fleurs arrangées en un quaternio, une jaune, une bleue, une rouge et une verte, mais la cinquième est dorée - donc une évidente structure de mandala. Le serpent représente la kundalini qui s'élève en sifflant, ce qui, dans le yoga correspondant, désigne le moment où débute ce processus qui se termine avec la déification dans le Soi divin (la syzygie Shiva-Shakti). C'est manifestement le moment de la conception symbolique, illustrée dans ce tableau non seulement sous une forme tantrique, mais aussi par celle, chrétienne, de l'oiseau, dans la mesure où il existe une contamination entre l'allégorie de la conception et la colombe de Noé, porteuse du rameau d'olivier.
Ce cas, et tout particulièrement la dernière image, constitue un exemple typique des symboles accompagnant l'établissement du transfert. La signification classique de réconciliation attachée à la colombe de Noé, l'incarnatio Dei, l'union de Dieu et de la matière qui a pour fin la naissance du médiateur, le chemin par où monte le serpent et qui est appelé la sushumna, ligne médiane entre la ligne du soleil et celle de la lune, (On sait que le tantra yoga décrit dans l'être humain trois courants ou canaux(nâdis) principaux. L'un montant du côté droit et aboutissant à l'oeil droit (solaire). L'autre du côté gauche et aboutissant à 1'oeil gauche (lunaire), et le troisième appelé sushumna, situé au centre et aboutissant au troisième oeil, où s'opère le mariage des deux principes. N.d.T.), tout cela est le premier degré et l'anticipation d'un programme restant à réaliser, qui culmine et a son terme dans l'union des contraires. Or celle-ci est l'analogue des noces royales des alchimistes. Les phénomènes précurseurs ont le sens d'une confrontation ou d'un heurt brutal entre les différents contraires, et c'est à bon droit qu'ils sont en conséquence désignés des noms de chaos et de noirceur. Cette dernière peut, ainsi qu'il a été dit plus haut, survenir dès le début du traitement, mais il arrive aussi qu'une assez longue période de discussion, qu'une phase du « rapprochement » soit auparavant nécessaire. Cela est surtout vrai dans les cas où le patient présente, à l'égard des contenus activés de l'inconscient, des résistances violentes accompagnées d'angoisse. ( On sait que Freud envisage le problème du transfert du point de vue d'une psychologie personnaliste et qu'il néglige les contenus collectifs de nature archétypique, caractéristiques de l'essence du transfert. Cela s'explique par son attitude négative bien connue à l'égard de la réalité psychique des formations archétypiques qu'il rejette comme « illusion » Le préjugé provenant de sa vision du monde l'empêche d'appliquer avec rigueur le principe phénoménologique, sans lequel une exploration objective de la psyché est tout simplement impossible. Ma façon de considérer le problème du transfert en inclut, contrairement à ce qui se passe chez Freud, l'aspect archétypique qui donne naissance à une image toute différente du phénomène. La façon rationnelle dont Freud traite ce problème est certes parfaitement logique, dans les limites qui sont celles d'une orientation purement personnaliste. Mais elle est insuffisante, tant sur le plan pratique que sur le plan théorique, cette orientation ne tenant pas compte de l'addition évidente de faits archétypiques. ) P.39
De telles résistances ont leur raison d'être et une profonde légitimité, c'est pourquoi il ne faut sous aucun prétexte essayer de les bousculer par la persuasion ou par toute autre méthode d'aplanissement. Il ne faut pas non plus en diminuer l'importance, les dévaloriser ou les ridiculiser : elles doivent, au contraire, être prises au sérieux comme des mécanismes de défense d'importance vitale contre des contenus extrêmement puissants, dont il est souvent difficile de venir à bout. D'une manière générale, on pourrait poser comme règle que la faiblesse du point de vue conscient est proportionnelle à la force de la résistance. Là où il existe de puissantes résistances il faut donc d'abord observer attentivement le rapport conscient avec le patient et, le cas échéant, fortifier son point de vue conscient de telle façon qu'on doive soi-même, devant le tour que prendra plus tard la situation, s'accuser de l'inconséquence la plus radicale. Cela doit se faire parce qu'on ne doit jamais être sûr à l'avance que le conscient fragile du malade est capable de supporter l'assaut de l'inconscient. Plus encore : il faut continuer à fortifier le point de vue conscient (agent du refoulement d'après Freud), jusqu'à ce que le malade puisse spontanément laisser émerger ce qui est « refoulé ». S'il s'agit par hasard d'une psychose latente non décelable à priori. On peut grâce à cette prudente manière de procéder, éviter l'irruption dévastatrice de l'inconscient ou y parer à temps. En tout cas, le médecin a alors la conscience nette, ayant fait tout ce qui était en son pouvoir pour conjurer l'issue fatale. (La violente résistance mentionnée par Freud à une résolution rationnelle du transfert vient assez souvent de ce qu'un transfert à caractère fortement sexuel recèle des contenus de l'inconscient collectif qui s'opposent à toute résolution rationnelle. Ou alors il se produit - quand la séparation souhaitée a lieu- une scission avec l'inconscient collectif qui est à la longue ressentie comme une perte) Il n'est pas superflu d'ajouter que le renforcement ainsi produit du point de vue conscient possède en soi déjà une grande valeur thérapeutique et suffit assez souvent pour obtenir des résultats satisfaisants. Ce serait un préjugé fâcheux de croire que l'analyse de l'inconscient soit la panacée et doive donc être entreprise dans toutes les circonstances. L'analyse de l'inconscient ressemble à une intervention chirurgicale et il ne faut avoir recours au bistouri que si tous les autres moyens échouent. Lorsque l'inconscient ne s'impose pas, le mieux est de le laisser tranquille. C'est pourquoi.

; décongestionnante et raffermissante pour un regard lumineux.

Soin bucco dentaire au gout frais et lèger. Les extraits de plantes finlandaises soignent, protègent et désinfectent.

Plongez au cœur de la forêt finlandaise avec l'ambiance pour sauna à base d'huiles essentielles pures.

L'Ayurveda considère que la personne est un microcosme de l'univers; Sels de bain Relaxantes.

Citron HE, effets psychiques : stimulant mental, aide en cas de peur, découragement, angoisse et état de dépression. Relance la joie de vivre.

Menthe Poivrée HE, effets psychiques : Stimule le moral, chasse les idées noires. Apaise les caractères stressés, irrités et émotifs.

Huile de Soin Antidouleur bio incorpore la synergie : extraits de plante - huiles essentielles - élixirs floraux.

Elixir Floral Finlandais de Myrtille nous renvoie à notre propre puissance et favorise la concentration et l'intégrité.

Elixir Floral Finlandais de Millepertuis est un puissant antidépresseur. Il donne du courage et aide à voir la lumière.

Optimi Omega est une source d'oméga 3,6,7,9 + GLA + E-VIT entièrement à base de plantes.

Ajoutez de la poudre d'ortie dans vos plats pour augmenter leur valeur nutritionnelle.

Elixirs Floraux Finlandais - un chemin naturel vers le bien-être émotionnel.

L'Ayurveda considère que la personne est un microcosme de l'univers; Sels de bain Relaxantes.

Phytothérapie - Teintures-mères et boissons santé à base de plantes bio finlandais.

Tisanes thérapeutiques et compléments nutritionnels donnent du goût à la vie.

Citron HE, effets psychiques : stimulant mental, aide en cas de peur, découragement, angoisse et état de dépression. Relance la joie de vivre.

Elixir Floral Finlandais de Millepertuis est un puissant antidépresseur. Il donne du courage et aide à voir la lumière.

Menthe Poivrée HE, effets psychiques : Stimule le moral, chasse les idées noires. Apaise les caractères stressés, irrités et émotifs.

Crème visage bio, Rose de Damas, Rose musquée et Rose des dunes finlandaise !

Optimi Omega est une source d'oméga 3,6,7,9 + GLA + E-VIT entièrement à base de plantes.

Huile de Soin Antidouleur bio incorpore la synergie : extraits de plante - hx M`f]Laux.

Soin bucco dentaire au gout frais et lèger. Les extraits de plantes finlandaises soignent, protègent et désinfectent.

Plongez au cœur de la forêt finlandaise avec l'ambiance pour sauna à base d'huiles essentielles pures.

Puissance végétale! Soin de la peau, soin thérapeutique et massage.

LA PSYCHOLOGIE DU TRANSFERT

AVANT-PROPOS
. l'auteur a découvert une concordance remarquable entre cet imaginaire (de la science d'Hermès) et les images de son propre inconscient comme de celui de ses patients. . Il a compris « que l'alchimie nous relie historiquement au gnosticisme, et que par elle s'établit la continuité du passé au présent. Comme philosophie médiévale de la nature, elle a créé un pont qui nous relie aussi bien au passé - c'est-à-dire au gnosticisme - qu'à l'avenir - à la psychologie moderne de l'inconscient ». (M. V. p.233)
. C'est ce texte, (Mystère de la Fleur d'Or) qui m'a permis de mieux comprendre la nature même de l'alchimie. » ..
« C'est seulement quand il découvrit les anciens alchimistes qu'il finit par trouver une forme lui permettant de modeler et de communiquer ses expériences dans la ligne d'une tradition historique de l'Occident. » (M.L. von Franz ; C. G. Jung, son mythe en notre temps p. 52)
.

Quaero, non pono, nihil hic determino dictans, conjicio, conor, confero, tento, rogo. (Je cherche, je n'affirme pas, je ne détermine rien ici ni ne dicte, je conjecture, je m'efforce, je compare, je tente, j'interroge.) Christian KNOR VON ROSENROTH (1636-1693)

PROLOGUE

Le processus que Freud a désigné du terme de « transfert » soulève un problème souvent difficile pour qui connaît personnellement la pratique thérapeutique. . la quasi totalité des cas nécessitant un traitement prolongé gravitent autour du phénomène du transfert, puisque, en apparence tout au moins, le succès ou l'échec du traitement y est essentiellement lié, . De même la thérapeutique ne devrait pas adopter une attitude donnant à croire que la « résolution du transfert » va de soi et qu'elle est une affaire claire et simple. Il est vrai que l'on rencontre un optimisme semblable à propos de la « sublimation », processus étroitement apparenté à celui du transfert. La discussion procède souvent comme s'il s'agissait de phénomènes dont on pouvait venir à bout par la raison, voire l'intellect et la volonté, ou encore comme s'il suffisait, pour les traiter, de l'habileté ou de l'art du médecin, alliés à une technique supérieure. .. J'ai accordé au transfert dès le début, et avec Freud, une importance particulière, mais à la lumière d'une plus grande expérience, j'ai fini par me rendre compte que cette importance même est également toute relative. On peut comparer le transfert à ces remèdes qui ont chez les uns des vertus curatives et chez les autres l'effet d'un pur poison. Dans un cas, sa présence représente le tournant vers le salut, dans l'autre au contraire un obstacle, des difficultés, sinon pire, tandis que dans d'autres encore, le transfert s'avérera d'une importance pratiquement nulle. Il constitue toutefois le plus souvent un phénomène critique, aux couleurs chatoyantes, et sa présence est aussi significative que son absence.
. Le transfert étant un mode de relation, il présuppose évidemment un partenaire, un « toi ». Lorsqu'il est négatif ou absent, le « toi » joue un rôle insignifiant, comme c'est, par exemple, toujours le cas pour les complexes d'infériorité assortis d'une pulsion compensatrice incitant le sujet à se valoriser. (Cela ne signifie pas pour autant qu'en de tels cas il ne s'établisse jamais un transfert. Le mode négatif du transfert, sous forme de résistances, d'antipathie et de haine conférera au départ une importance considérable ~ quoique négative ~ au « toi » et il s'efforcera de parsemer d'obstacles de toutes sortes le chemin que pourrait prendre la moindre possibilité d'un transfert positif. Par conséquent le symbolisme typique de la synthèse des opposés, trait caractéristique du transfert positif, ne pourra pas se développer.)
. Si les représentations (symbolisme alchimique) ne figurent pas la relation de transfert de façon bien consciente, elles la contiennent cependant comme présupposé inconscient. C'est pourquoi elles sont aptes à fournir tout au moins le fil conducteur permettant d'élucider le phénomène.
. La raison et la nécessité interne de cette approche (historique) de la question résident dans le fait que toute compréhension et toute évaluation correctes d'un problème de psychologie contemporaine sont possibles à la seule condition de découvrir un point situé hors de notre temps d'où l'on puisse l'observer. .
La présente recherche a, certes, un caractère autonome, mais elle constitue cependant, en même temps, l'introduction à une exposition plus importante de la phénoménologie des opposés et de la synthèse des contraires dans l'alchimie ; celle-ci sera présentée ultérieurement sous le titre Mysterium Conjunctionis. . P.17

INTRODUCTION
Bellica pax, vulnus dulce, suave malum

Il n'est guère étonnant que l'idée de mariage mystique ait été appelée à jouer dans l'alchimie un rôle si important, puisque le terme utilisé pour en parler, celui de conjunctio, désigne en premier lieu ce que nous appelons aujourd'hui une combinaison chimique et que ce qui attire l'un vers l'autre les corps à combiner est ce qu'on appelle de nos jours affinité. Autrefois on utilisait différentes expressions qui, toutes, expriment une relation humaine et plus particulièrement une relation érotique, telles que nuptiae (noces), matrimonium et conjugium (mariage), amicitia (amitié), attractio et adulatio. Par suite, on se représentait les corps à combiner comme agens et patiens (agent et patient), comme vir (homme) ou masculus (mâle) et comme femina, mulier, femineus (femme, féminin), ou, de façon plus pittoresque encore, comme chien et chienne, cheval (jument) et âne, coq et poule, dragon ailé et dragon sans ailes.
Plus les termes sont anthropomorphes et thériomorphes, plus manifeste est la part qui revient aux jeux de l'imagination, donc à l'inconscient, et plus il est clair aussi que la pensée exploratrice des anciens philosophes de la nature était exposée à la tentation de quitter le terrain des propriétés, obscures pour eux, de la matière, c'est-à-dire de s'écarter du problème proprement chimique, pour succomber au mythe de la matière. Comme l'absence absolue de présupposé n'existe pas, même le chercheur le plus objectif et le plus impartial court le risque, dès qu'il aborde une obscurité où n'a encore pénétré aucune lumière, de devenir, faute de repère connu, la victime d'un présupposé inconscient. Cela n'e