Music: 2002-09-08 مشاهدة أوميغا

Music

If you love it ;let me know ! If you don't .........

Friday, September 13, 2002

ÔÔãíä ÌÔä ÎÇäå ÓíäãÇ ÈÇ ãÚÑÝí ÈÑ�Òí�Çä ÑÔÊå åÇí ãÎÊáÝ �äÌ ÔäÈå ÔÈ Èå ßÇÑ ÎæÏ �ÇíÇä ÏÇÏ.

ÏÑ Çíä ãÑÇÓã ßå ÈÇ ÇÌÑÇí ÝæÞ ÇáÚÇÏå æ ãÇåÑÇäå ÓíÏ ÇÈÑÇåíã äÈæí åãÑÇå ÈæÏ¡ ÈÑäÏ�Çä Èå ÕæÑÊ ÒíÑ ãÚÑÝí ÔÏäÏ:Ýíáã ãäÊÎÈ ÎÇäå ÓíäãÇ:

ÇÑÊÝÇÚ �ÓÊ - ÒäÏÇä ÒäÇä (ÈØæÑ ãÔÊÑß)

ÇåÏÇ ßääÏå: ÇÍãÏ ãÓÌÏ ÌÇãÚí¡ ÇÈæÇáÍÓä ÏÇæÏíÈåÊÑíä Ýíáã:

ãä ÊÑÇäå �ÇäÒÏå ÓÇá ÏÇÑã (ÑÓæá ÕÏÑÚÇãáí)

ÇåÏÇ ßääÏå: �ÑæíÒ �ÑÓÊæíí
ÈåÊÑíä Ýíáã Èå ÇäÊÎÇÈ ÇäÌãä ãäÊÞÏÇä æ äæíÓäÏ�Çä:

ßÇÛÐ Èí�ÎØ (äÇÕÑ ÊÞæÇíí)

ÇåÏÇ ßääÏå: ÂÊíáÇ �ÓíÇäí
ÈåÊÑíä ßÇÑ�ÑÏÇäí:

ÇÈÑÇåíã ÍÇÊãí ßíÇ (ÇÑÊÝÇÚ �ÓÊ)

ÇåÏÇ ßääÏå: �ÑæíÒ �ÑÓÊæíí-----
ÌÇíÒå æíŽå ÈåÊÑíä Ýíáã Èå ÇäÊÎÇÈ ÎÇäå ÓíäãÇ:

ÒäÏÇä ÒäÇä (ãäíŽå ÍßãÊ - ÓíÑæÓ ÊÓáíãí) æ ÇÑÊÝÇÚ �ÓÊ (ÇÈÑÇåíã ÍÇÊãí ßíÇ - ãäæ�åÑ ãÍãÏí)

ÇåÏÇ ßääÏå: ÇÈæÇáÍÓä ÏÇæÏí - ÇÍãÏ ãÓÌÏ ÌÇãÚíÌÇíÒå æíŽå ÔåÑÏÇÑí ÊåÑÇä:

1 - ÇÑÊÞÇÚ �ÓÊ 2- ãä ÊÑÇäå �ÇäÒÏå ÓÇá ÏÇÑã 3 - ßÇÛÐ Èí ÎØÌÇíÒå æíŽå :

ÑÖÇ ÇÑÍÇã ÕÏÑ

ÇåÏÇ ßääÏå: ÚáíÑÖÇ ÎãÓåÈåÊÑíä ãÏíÑ ÊæáíÏ:

ãÍãÏÕÇÏÞ ÂÐíä

ÇåÏÇ ßääÏå: Úáí ÏåßÑÏíÌÇíÒå æíŽå:

ÕÇÈÑ ÑåÈÑ (ãÏíÑ ÓíäãÇ ßÑíÓÊÇá)

ÇåÏÇ ßääÏå: ÏÇæÏ ÑÔíÏíÈåÊÑíä Ýíáã:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ãä ÊÑÇäå �ÇäÒÏå ÓÇá ÏÇÑã (ÑÓæá ÕÏÑÚÇãáí)

ÇåÏÇ ßääÏå: �ÑæíÒ �ÑÓÊæíí


- ÇÑÊÝÇÚ �ÓÊ (ãäæ�åÑ ãÍãÏí)

- ÎÇäå Çí Ñæí ÂÈ (Èåãä ÝÑãÇä ÂÑÇ)

- ÒäÏÇä ÒäÇä (ãäíŽå ÍßãÊ¡ ÓíÑæÓ ÊÓáíãí)

- ßÇÛÐ Èí ÎØ (ÍÓä Êæßá äíÇ)

- ãä ÊÑÇäå �ÇäÒÏå ÓÇá ÏÇÑã (ÑÓæá ÕÏÑÚÇãáí)ÈåÊÑíä Ýíáã Èå ÇäÊÎÇÈ ÇäÌãä ãäÊÞÏÇä æ äæíÓäÏ�Çä:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ßÇÛÐ Èí�ÎØ (äÇÕÑ ÊÞæÇíí)

ÇåÏÇ ßääÏå: ÂÊíáÇ �ÓíÇäí


- ÇÑÊÝÇÚ �ÓÊ (ÇÈÑÇåíã ÍÇÊãí ßíÇ)

- ÇãÊÍÇä (äÇÕÑ ÑÝÇíí)

- ÒäÏÇä ÒäÇä (ãäíŽå ÍßãÊ)

- ÓÝÑå�í ÇíÑÇäí (ßíÇäæÔ ÚíÇÑí)

- ßÇÛÐ Èí�ÎØ (äÇÕÑ ÊÞæÇíí)ÈåÊÑíä ßÇÑ�ÑÏÇäí:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ÇÈÑÇåíã ÍÇÊãí ßíÇ (ÇÑÊÝÇÚ �ÓÊ)

ÇåÏÇ ßääÏå: �ÑæíÒ �ÑÓÊæíí


- ÇÈÑÇåíã ÍÇÊãí ßíÇ (ÇÑÊÝÇÚ �ÓÊ)

- ÇÈæÇáÍÓä ÏÇæÏí (äÇä æ ÚÔÞ æ ãæÊæÑ åÒÇÑ)

- äÇÕÑ ÑÝÇíí (ÇãÊÍÇä)

- ÑÓæá ÕÏÑÚÇãáí (ãä ÊÑÇäå �ÇäÒÏå ÓÇá ÏÇÑã)

- Èåãä ÝÑãÇä ÂÑÇ (ÎÇäå Çí Ñæí ÂÈ)ÈåÊÑíä ÝíáãäÇãå:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ÒäÏÇä ÒäÇä (ãäíŽå ÍßãÊ¡ ÝÑíÏ ãÕØÝæí)

ÇåÏÇ ßääÏå: ÍÈíÈ ÑÖÇíí


- ãä ÊÑÇäå �ÇäÒÏå ÓÇá ÏÇÑã (ßÇãÈæÒíÇ �ÑÊæí¡ ÑÓæá ÕÏÑÚÇãáí)

- ÇËíÑí (ãÍãÏÚáí ÓÌÇÏí)

- ÎÇäå Çí Ñæí ÂÈ (Èåãä ÝÑãÇä� ÂÑÇ)

- ÇÑÊÝÇÚ �ÓÊ (ÇÕÛÑ ÝÑåÇÏí¡ ÇÈÑÇåíã ÍÇÊãí ßíÇ)

- ÒäÏÇä ÒäÇä (ãäíŽå ÍßãÊ¡ ÝÑíÏ ãÕØÝæí)ÈåÊÑíä ÈÇÒí�Ñ äÞÔ Çæá ãÑÏ:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ÑÖÇ ßíÇäíÇä (ÎÇäå Çí Ñæí ÂÈ)

ÇåÏÇ ßääÏå: åãÇ ÑæÓÊÇ


- ÍãíÏ ÌÈáí (ÎæÇÈ ÓÝíÏ)

- ÍãíÏ ÌÈáí (ÏÎÊÑ ÔíÑíäí ÝÑæÔ)

- ÍãíÏ ÝÑÎ äŽÇÏ (ÇÑÊÝÇÚ �ÓÊ)

- ÑÖÇ ßíÇäíÇä (ÎÇäå Çí Ñæí ÂÈ)

- ÌãÔíÏ åÇÔã �æÑ (ÓÝÑ Èå ÝÑÏÇ)ÈåÊÑíä ÈÇÒí�Ñ äÞÔ Çæá Òä:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ÑæíÇ ÊíãæÑíÇä (ÒäÏÇä ÒäÇä)

ÇåÏÇ ßääÏå: ãÍãÏÑÖÇ ÝÑæÊä


- ÑæíÇ ÊíãæÑíÇä (ÒäÏÇä ÒäÇä)

- áíáÇ ÍÇÊãí (ÇÑÊÝÇÚ �ÓÊ)

- ßÊÇíæä ÑíÇÍí (ÔÇã �ÂÎÑ)

- ÝÇØãå ãÚÊãÏÂÑíÇ (ÏÎÊÑ ÔíÑíäí ÝÑæÔ)

- ÑæíÇ äæäåÇáí (ÒäÏÇä ÒäÇä)ÈåÊÑíä ÝíáãÈÑÏÇÑí:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ÚáíÑÖÇ ÒÑíä ÏÓÊ (ÓíäÏÑáÇ)

ÇåÏÇ ßääÏå: ÝÑÇãÑÒ ÞÑíÈíÇä


- ãÍãÏ ÂáÇÏ�æÔ (ÇíÓÊ�Çå ãÊÑæß)

- ãÍãÏ ÂáÇÏ�æÔ (ÔÇã ÂÎÑ)

- ÚáíÑÖÇ ÒÑíä ÏÓÊ (ÓíäÏÑáÇ)

- ÝÑåÇÏ ÕÈÇ (ÓÊÇÑå åÇí ÓÑÈí)

- ÝÑåÇÏ ÕÈÇ (ßÇÛÐ Èí ÎØ)ÈåÊÑíä ÊÏæíä:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ÚÈÇÓ �äÌæí (ÎÇäå Çí Ñæí ÂÈ)

ÇåÏÇ ßääÏå: áíáÇ ÍÇÊãí


- ãÕØÝí ÎÑÞå �æÔ (äÇä æ ÚÔÞ æ ãæÊæÑ åÒÇÑ)

- ÍÓíä ÒäÏÈÇÝ (ÏÎÊÑ ÔíÑíäí ÝÑæÔ)

- åÇíÏå ÕÝí íÇÑí (ÇÑÊÝÇÚ �ÓÊ)

- ÚÈÇÓ �äÌæí (ÎÇäå Çí Ñæí ÂÈ)

- ãåÑÒÇÏ ãíäæíí (ÓÝÑ Èå ÝÑÏÇ)ÈåÊÑíä ãæÓíÞí ãÊä:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ãÌíÏ ÇäÊÙÇãí (äæÑÇ)

ÇåÏÇ ßääÏå: ÂÊäå ÝÞíå äÕíÑí


- ãÌíÏ ÇäÊÙÇãí (ãä ÊÑÇäå �ÇäÒÏå ÓÇá ÏÇÑã)

- ãÌíÏ ÇäÊÙÇãí (äæÑÇ)

- ÇÍãÏ �ŽãÇä (ÓÝÑ Èå ÝÑÏÇ)

- ÝÑíÏæä ÔåÈÇÒíÇä (ÂÑÒæåÇí Òãíä)

- ßÇÑä åãÇíæäÝÑ (ßÇÛÐ Èí ÎØ)ÈåÊÑíä ÈÇÒí�Ñ äÞÔ Ïæã ãÑÏ:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ÍÓíä ãÍÌæÈ (ãä ÊÑÇäå �ÇäÒÏå ÓÇá ÏÇÑã)

ÇåÏÇ ßääÏå: �áÇÈ ÂÏíäå


- ÂÊíáÇ �ÓíÇäí (ÔÇã ÂÎÑ)

- ÍÈíÈ ÑÖÇíí (ÈãÇäí)

- ÑÖÇ ÔÝíÚí Ìã (ÇÑÊÝÇÚ �ÓÊ)

- ÇßÈÑ ÚÈÏí (äÇä æ ÚÔÞ æ ãæÊæÑ åÒÇÑ)

- ÍÓíä ãÍÌæÈ (ãä ÊÑÇäå �ÇäÒÏå ÓÇá ÏÇÑã)ÈåÊÑíä ÈÇÒí�Ñ äÞÔ Ïæã Òä:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ËÑíÇ ÞÇÓãí (ÔÇã ÂÎÑ)

ÇåÏÇ ßääÏå: ãåÏí åÇÔãí
- �æåÑ ÎíÑÇäÏíÔ (ÇÑÊÝÇÚ �ÓÊ)

- ËÑíÇ ÞÇÓãí (ÔÇã �ÂÎÑ)

- ãåÑÇäå ãåíä ÊÑÇÈí (ä�íä)ÈåÊÑíä ØÑÇÍ ÕÍäå:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

�Ñæíä ÕÝÑí (äæÑÇ)

ÇåÏÇ ßääÏå: ãÇåÇíÇ �ØÑæÓíÇä


- ä�ÇÑ ÌÇæÏÇä (äÇä¡ ÚÔÞ æ ãæÊæÑ åÒÇÑ)

- ãÍÓä ÔÇå ÇÈÑÇåíãí (ÇíÓÊ�Çå ãÊÑæß)

- �Ñæíä ÕÝÑí (äæÑÇ)

- ÚÈÏÇáÍãíÏ ÞÏíÑíÇä (ÇÑÊÝÇÚ �ÓÊ)

- ŽíáÇ ãåÑÌæíí (ÎÇäå�Çí Ñæí ÂÈ )ÈåÊÑíä ØÑÇÍ áÈÇÓ:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ãÍÓä ÔÇå ÇÈÑÇåíãí (ÇíÓÊ�Çå ãÊÑæß)

ÇåÏÇ ßääÏå: ãÇåÇíÇ �ØÑæÓíÇä


- ÝÑÇãÑÒ ÈÇÏÑÇã�æÑ (ÇËíÑí)

- ä�ÇÑ ÌÇæÏÇä (äÇä¡ ÚÔÞ æ ãæÊæÑ åÒÇÑ)

- ãÍÓä ÔÇå ÇÈÑÇåíãí (ÇíÓÊ�Çå ãÊÑæß)

- �Ñæíä ÕÝÑí (äæÑÇ)

- ŽíáÇ ãåÑÌæíí (ÎÇäå�Çí Ñæí ÂÈ)ÈåÊÑíä �åÑå �ÑÏÇÒí:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ãåÑí ÔíÑÇÒí (ÒäÏÇä ÒäÇä)

ÇåÏÇ ßääÏå: ãÑÖíå ÈÑæãäÏ


- ÑÖÇ ÑÇÏãäÔ (äÇä æ ÚÔÞ æ ãæÊæÑ åÒÇÑ)

- ãåÑÏÇÏ ÔßÑÇÈí¡ ÚÇØÝå ÑÖæí (ãÒÇÍã)

- ãåÑí ÔíÑÇÒí (ÒäÏÇä ÒäÇä)

- ãåÑÏÇÏ ãíÑßíÇäí (ÇÑÊÝÇÚ �ÓÊ)

- ãåíä äæíÏí (ÈãÇäí)ÈåÊÑíä ÕÏÇ�ÐÇÑí æ ãíßÓ:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ÇÓÍÇÞ ÎÇäÒÇÏí (ä�íä)

ÇåÏÇ ßääÏå: Çãíä ÊÇÑÎ


- ãÓÚæÏ ÈåäÇã (ÓíäÏÑáÇ)

- ãÍãÏ ÍÞíÞí¡ ãÍãæÏ ãæÓæí äŽÇÏ (ÂæÇÒåÇí ÓÑÒãíä ãÇÏÑí�Çã)

- ÇÓÍÇÞ ÎÇäÒÇÏí (ä�íä)

- ÚÈÇÓ ÑÓÊ�ÇÑ�æÑ (ßæáí)

- ÌåÇä�íÑ ãíÑÔßÇÑí (ßÇÛÐ Èí�ÎØ)ÈåÊÑíä ÕÏÇÈÑÏÇÑí:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ãÍãæÏ ÓãÇß ÈÇÔí (ÒäÏÇä ÒäÇä)

ÇåÏÇ ßääÏå: Çãíä ÊÇÑÎ


- Èåãä ÍíÏÑí (ÓíäÏÑáÇ)

- ÚÈÇÓ ÑÓÊ�ÇÑ�æÑ (ÓÝÑ Èå ÔÑÞ)

- ãÍãæÏ ÓãÇß ÈÇÔí (ÒäÏÇä ÒäÇä)

- ãÍãÏ ãÎÊÇÑí (ãä ÊÑÇäå �١٥ÓÇá ÏÇÑã)

- ÌåÇä�íÑ ãíÑÔßÇÑí (ßÇÛÐ Èí�ÎØ)ÈåÊÑíä ÚßÓ:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ÍÓä ÛÝÇÑí (ÇÑÊÝÇÚ �ÓÊ)

ÇåÏÇ ßääÏå: ßÊÇíæä ÑíÇÍí
-ÈåÊÑíä Ìáæå åÇí æíŽå ÊÕæíÑí:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ÏÇææÏ ÑÓæáíÇä (ÓÊÇÑå�åÇí ÓÑÈí)

ÇåÏÇ ßääÏå: ÈåÑÇã ÑÇÏÇä


- ÇÕÛÑ �æÑåÇÌÑíÇä (ÓÝÑ Èå ÝÑÏÇ)

- ÏÇææÏ ÑÓæáíÇä (ÏÝÊÑí ÇÒ ÂÓãÇä)

- ÏÇææÏ ÑÓæáíÇä (ÓÊÇÑå�åÇí ÓÑÈí)

- ÚÈÇÓ ÔæÞí (ÔÇã ÂÎÑ)

- ÚÙíã ãÍãÏí (ÓÇÍÊ)ÈåÊÑíä ßíÝíÊ áÇÈÑÇÊæÇÑí:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ÇÓÊæÏíæ ÕÏÇ æ ÓíãÇí ÌãåæÑí ÇÓáÇãí (ÏÈÓÊÇä Ôæß)

ÇåÏÇ ßääÏå: ßÊÇíæä ÑíÇÍí


- ÇÓÊæÏíæ ÝíáãÓÇÒ (ÓÝÑ Èå ÝÑÏÇ)

- ÇÓÊæÏíæ ÕÏÇ æ ÓíãÇí ÌãåæÑí ÇÓáÇãí (ÏÈÓÊÇä Ôæß)

- ÇÓÊæÏíæ ãÑßÒ ÎÏãÇÊ ÕäÇíÚ Ýíáã ÇíÑÇä (ÇËíÑí)

- ÇÓÊæÏíæ ãÑßÒ ÎÏãÇÊ ÕäÇíÚ ÇíÑÇä (ÂæÇÒåÇí ÓÑÒãíä ãÇÏÑí�Çã)

- ÇÓÊæÏíæ æÒÇÑÊ ÝÑåä� æ ÇÑÔÇÏ ÇÓáÇãí (ÓÊÇÑå�åÇí ÓÑÈí)ÈåÊÑíä Ýíáã ßæÊÇå ÏÇÓÊÇäí:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ÏÑíÇ (ÏÇäÔ ÇÞÈÇÔÇæí)

ÇåÏÇ ßääÏå: ÍãíÏ ÌÈáí - ÇíÑÌ ØåãÇÓÈ


- ÏÑíÇ (ÏÇäÔ ÇÞÈÇÔÇæí)

- È�å ã�Ó (ãÕØÝí Âá ÇÍãÏ)

- ÕæÑÊßåÇ (ÂÑÔ ÑÕÇÝí)

- �Çå (ÈÇíÑÇã ÝÖáí)

- ÈÇÏ ÓÑÎ (Úáí ãÍãÏ ÞÇÓãí)ÈåÊÑíä Ýíáã ÇäíãíÔä:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ßíßÇææÓ (ÓíÏãÍãæÏ ÕÇÆãíä)

ÇåÏÇ ßääÏå: ÍãíÏ ÌÈáí - ÇíÑÌ ØåãÇÓÈ


- ÓÝíÏÊÑ ÇÒ ÈÑÝ (ÚÈÇÓ ÇÓãÇÚíáí)

- ßíßÇææÓ (ÓíÏãÍãæÏ ÕÇÆãíä)

- ßæÏßí åÇí ãä ãËá ÑæíÇ (ÑÖÇ ãßÊÈí¡ ãäÕæÑ ãÍãÏÕÇÏÞ)

- ÖÏ äæÑ (æÍíÏ äÕíÑíÇä)

- ÝÊÍ (ÓíÇæÔ äÕíÑí ÒíÈÇ¡ �ÑíäÇÒ ÔÌÑå)ÈåÊÑíä Ýíáã ãÓÊäÏ:
ßÇäÏíÏÇåÇ:

ßÇ�æãÇä (ãÍãÏ ÑÓæá ÇÝ)

ÇåÏÇ ßääÏå: ÍãíÏ ÌÈáí - ÇíÑÌ ØåãÇÓÈ


- �íÑ ÍÑÇ (ãåæÔ ÔíÎ ÇáÇÓáÇãí)

- ÑæÏÎÇäå åäæÒ ãÇåí ÏÇÑÏ (ãÌÊÈí ãíÑÊåãÇÓÈ)

- ÍÇá Ìäí (ãÍãÏ ãÞÏã)

- ßÇ�æãÇä (ãÍãÏ ÑÓæá ÇÝ)

- �ÝÊ�æ ÏÑ ãå (ãÍãÏÑÖÇ ãÞÏÓíÇä)


--------------------------------------------------------------------------------

ÑÇÓÊ íÇ ÏÑæÛÔ ãåã äíÓÊ æáí æ �ÑÇ ãÇ íÇÏ ä�ÑÝÊíã ßå ÝÖæáí Îíáí ßÇÑ ÈÏí ÇÓÊ ¿¿¿¿¿

Èå Þæá ÍÖÑÊ ÍÇÝÙ :
ÚíÈ ÑäÏÇä ãßä Çí ÒÇåÏ �ÇßíÒå ÓÑÔÊ
ßå �äÇå Ï�ÑÇä ÈÑ Êæ äÎæÇåäÏ äæÔÊ ....

ÓáÇãÊ ÈÇÔíÏ .
salam

dobare khedmate shoma khooban residim ke chand khabare jadid va dagh be tetelae shoma beresanim.

in akhbar ra hamkaraneman dar grouphaye digar gerefteh and ke az anan tashakor mikonim.

agar natavanestid fonte farsi ra bekhanid tebghe dastoorol amale ghable dar browsere safhe dar view ghesmate arabic windows ra bwzanid .

motshakerim1-

Úáí ãÚáã åã�äÇä Èå ÏäÈÇá ÌãÚ äãæÏä �æá ÈÑÇí ÑÇå ÇäÏÇÎÊä ÌÔä ÏäíÇí ÊÕæíÑ ÇÓÊ ÏÑ Çíä

ÎÕæÕ ÞæáåÇíí æíŽå Èå ÍÇÌ ÍÔãÊ Çááå ... ÈÇÒÇÑí ãÔåæÑ ÏÇÏå ÇÓÊ ÇáÈÊå äíÇÒ Èå �ÝÊä äÏÇÑÏ ßå ÂÞÇí ãÚáã ÇÑÊÈÇØÇÊ æíŽå Çí ÈÇ ÈÑÎí åäÑãäÏÇä ÒíÈÇí ÎÇäã ÏÇÑÏ

2-

æÑæÏ åÝÊÇÏ ãíáíæä ÊæãÇä Èå ÍÓÇÈ äíßí ßÑíãí : ÊÚÌÈ äßäíÏ Çíä Çæáíä ÈÇÑ äíÓÊ Çíä ÑÞã åÇí äÇ�íÒ íß ÌÇ Èå ÍÓÇÈ Çíä ÎÇäã æÇÑÏ æ ÎÇÑÌ ãí ÔæÏ - ÈäÇÈÑ �ÒÇÑÔ ÎÈÑä�ÇÑ æíŽå ãÇ ÏÑ ÈÑÑÓí ÍÓÇÈåÇí åäÑ�íÔå �Çä ÑæÒ íßÔäÈå �ÐÔÊå Çíä ÑÞã Èå ÍÓÇÈ �Ó ÇäÏÇÒ ßæÊÇå ãÏÊ ÈÇäß ÕÇÏÑÇÊ ÔãÇÑå 4561 ÇíÔÇä æÇÑÏ æ ÑæÒ ÏæÔäÈå ÕÈÍ ÓÇÚÊ 9 ÇÒ ÍÓÇÈ ÎÇÑÌ ÔÏå ÇÓÊ Èå ÍÓÇÈ ÔÎÕí Èå äÇã ÑÖÇ ÔÑíÝí Èå ÔãÇÑå 7780 Çíä Çæáíä ÈÇÑ äíÓÊ ßå ÏÑ ãÑÏÇÏ ãÇå �äíä æÑæÏ æ ÎÑæÌ åÇíí ÕæÑÊ ãí �íÑÏ ÏÑ ÍÇáí ßå ÓÇÈÞÇ �äíä ÇÞÏÇãÇÊí æÌæÏ äÏÇÔÊå ÇáÈÊå Çíä ÍÓÇÈ ÍÏæÏ äæÏ ÑæÒ ÇÓÊ ßå ÇÝÊÊÇÍ ÔÏå ÇÓÊ äãí ÏÇäíã ÈÑÇí �å ¿¿ �æä ÍÓÇÈ ÇÕáí ÇíÔÇä ÈÇäß ãáí ãí ÈÇÔÏ ßå ÈÑÏÇÔÊåÇí ÔÎÕí ÇÒ Çä ÇäÌÇã ãí ÔæÏ åã�äíä �Ó ÇäÏÇÒåÇí ÇíÔÇä ÍÇÕá ÇÒ ÏÓÊãÒÏåÇí ßÇÑí ÇáÈÊå ÇíÔÇä ÒíÇÏ �Ó ÇäÏÇÒ äÏÇÑäÏ ÈíÔÊÑ ÕÑÝ ÇãæÑ ÒíÈÇíí ÔÇä ãí ÔæÏ ßå ÏÑ Çíä ÎÕæÕ ÈÚÏÇ ÕæÑÊ ßÇãáí ÇÒ ÇÌäÇÓ ÓÝÇÑÔ ÏÇÏå ÔÏå ÇÒ ÎÇÑÌ ÎÏãÊÊÇä ÚÑÖ ãíÔæÏ - È�ÐÑíã ÇãíÏæÇÑíã ÎÇäã ßÑíãí æÇÑÏ ÇãæÑ ÎØÑäÇß äÔÏå ÈÇÔäÏ ( ÈÇ Çíä ÌÇÈÌÇíí ÍÓÇÈåÇ ) ÎÈÑä�ÇÑ æíŽå ãÇ ÏÑ ÍÇá ÈÑÑÓí ãæÖæÚ ãí ÈÇÔÏ ÔãÇ ÑÇ ÇÒ ÇÎÑíä ÇÎÈÇÑ ãØáÚ ÎæÇåíã ÓÇÎÊ

3-

åÝÊå �ÐÔÊå ÎÏãÊÊÇä ÚÑÖ ÔÏ ßå ÎÇäã åÏíå ÊåÑÇäí ãæÑÏ ÈÇÒÎæÇÓÊ äÇÍíå ÇäÊÙÇãí ÛÑÈ ÊåÑÇä ÞÑÇÑ �ÑÝÊ ÈäÇ Èå �ÒÇÑÔ ÎÈÑä�ÇÑ ãÇ ÇÍÖÇÑíå Çí äíÒ ÈÑÇí Çæ ÇÑÓÇá ÔÏå - ÎÈÑä�ÇÑ ãÇ ÏÑ ÍÇá ÈÑÑÓí ãæÖæÚ ÇÓÊ ÊÇ ÏÑ Çíä ÎÕæÕ ÇØáÇÚ ÌÇãÚí Èå ÏÓÊ ÇæÑÏ Èå ãÍÖ ÇØáÇÚ Êßãíáí ÔãÇ ÑÇ ãØáÚ ÎæÇåíã ÓÇÎÊ

4-

ÍÊãÇ ÔãÇ ÎÈÑåÇíí ÇÒ ãÐÇßÑå ÍÇÊãí ßíÇ æ ÎÑÏÇÏíÇä ÔäíÏå ÇíÏ Çíä ÎÈÑ ÏÑ ÈÏæ ÇãÑ ÇÒ Óæí ÍÇÊãí ßíÇ ÊßÐíÈ ÔÏ ÇãÇ ÍÞíÞÊ ãÇÌÑÇ ÇÒ íß ÇíÏå ÓíÇÓí ÔÑæÚ ÔÏ ÎáÇÕå Çíä ÈæÏå ßå �Ñæå ÑÇÓÊ ãí ÎæÇÓÊ äåÇíÊ ÇÓÊÝÇÏå ÑÇ ÇÒ Çíä ÝÑÕÊ ÈÈÑÏ - ÈÇ ÚÇãáí Èå äÇã ÎÑÏÇÏíÇä æ äæÔÊä Ýíáã äÇãå Çí ÎÇÕ - ÂÎÑíä ÇÎÈÇÑ ÍÇßí ÇÓÊ ßå �Ñæå �� Èå ÓÑßÑÏ�í ÈåÑæÒ ÇÝÎãí ÈÏ ÌæÑí ÏÑ ÍÇá ÑÞÇÈÊ ÈÑ ÓÑ Çíä ãÇÌÑÇ ÇÓÊ æ ÇãíÏæÇÑ ÇÓÊ ÑÞíÈ ÎæÏ ÑÇ ÏÑ Çíä ÎÕæÕ ÇÒ ÕÍäå Èå ÏÑ ÈÑÏ

5-

åÝÊå �ÐÔÊå ÏÑ æÑÒÔ�Çå ÊÎÊí ãÓÇÈÞå Çí ÑÇå ÇäÏÇÒí ÔÏ - ÝæÊÈÇá - ÎæÏ ãí ÏÇäíÏ ÇÎÈÇÑí ÏÑ Çíä ÎÕæÕ: 1- ÔåÇÈ ÍÓíäí åã ãæÑÏ ÊÍÓíä ÞÑÇÑ �ÑÝÊ åã ÊÝÍÔ : ÊÍÓíä Èå Çíä Ïáíá ßå ÇÒ Çæ �äÏ ÊÇ ÏÎÊÑæ �ÓÑ ÏÑ ÈíÑæä æÑÒÔ�Çå ÇãÖÇ �ÑÝÊäÏ ÊÝÍÔ Èå Çíä Ïáíá ßå ÈÚÖí ÊãÇÔÇ�íÇä Çæ ÑÇ ãÓÎÑå æ ÊÍÞíÑ äãæÏäÏ - ÈíÔÊÑ Èå Ïáíá ÓÑíÇá �áíÓ ÌæÇä - Èå åÑ ÍÇá ÍÊí ÎÈÑä�ÇÑ ãÇ �ÒÇÑÔ äãæÏå Çæ ÑÇ ÇÒ äÒÏíß ........ äãæÏäÏ ( Èå Ïáíáí ÚÏã ÇãßÇä ä�ÇÑÔ ãØÇáÈ ÛíÑ ãæÏÈÇäå ÈÑ ÇÓÇÓ ÇÓÇÓäÇãå ÇÒ ÇÑÇÆå ÌÒÆíÇÊ ãØáÈ ãÚÐæÑíã ) Çæ ÈÓíÇÑ ÔÇßí æ äÇÑÇÍÊ Èå ÎÇäå ÈÑ�ÔÊ 2 - È�å åÇí �ÑÓ�æáíÓ ÈÏÌæÑí ÏÑ ÇæÇÎÑ ÝæÊÈÇá ÓÑ Èå ÓÑå ÍÓíäí - ãÌÑí - �ÐÇÔÊäÏ Èå ØæÑí ßå ÍÓíäí ßå Èå ÏáÞß ÊáæÒíæä ÇíÑÇä ãÚÑæÝ ÇÓÊ äÇÑÇÍÊ ÔÏ 3 - ßíÝ ÇÈæÇáÝÖá �æÑ ÚÑÈ ßå ÏÑ ÌãÚ ÊãÇÔÇ�íÇä äÔÓÊå ÈæÏ ÇÒ Óæí ÇÝÑÇÏí ÒÏå ÔÏ ÂÞÇí �æÑ ÚÑÈ �Ó ÇÒ ÇØáÇÚ åã�æä ãÇÑ Èå ÎæÏ ãí �í�íÏ æ ãí �ÝÊ " �ÏÑ ÓæÎÊå åÇ ÂÏã ÑÇ ÈÇ ÇáÊãÇÓ ÏÚæÊ ãí ßääÏ ßå ÝáÇäí Ç�å ÔãÇ äíÇíí ÊãÇÔÇ�í ßã ãí íÇÏ ÈÚÏÔ åã ßå ãí íÇííã Êæ Çíä ÂÝÊÇÈ ÏÇÛ ãí Ôíäíã ãÒÏãÇä ÇíäÌæÑí ÏÇÏå ãí Ôå " ÈäÇ Èå �ÒÇÑÔ ÎÈÑä�ÇÑ ãÇ ÏÑ ßíÝ ÛíÑ ÇÒ ÈÑÎí ãÏÇÑß æ ãÞÇÏíÑí �æá íß �ß åã ÈæÏå ÇÓÊ . ÈÑÇí ÂÞÇí �æÑÚÑÈ ÇÒ ÏÑ�Çå ÎÏÇæäÏ Øæá ÚãÑ æ ÕÈæÑí ãÓÇáÊ ãí ÏÇÑíã æ Èå Çæ ÊÓáíÊ ÚÑÖ ãí ßäíã

6-áÚíÇ Òä�äå ÈÑÇí Óæãíä ÈÇÑ åÝÊå �ÐÔÊå Èå ßáíäíß ÊÎÕÕí ÒäÇä æ ÒÇíãÇä ÑÌæÚ äãæÏ - ÏßÊÑ í�Çäå ÇÚÙã - ãÚáæã äíÓÊ Çíä ÈÇÒí�Ñ Èå Þæá ÎæÏÔ �Çß ÏÑ ßáíäíß �å ßÇÑ ÏÇÑÏ ¿ ÊÚÌÈ äßäíÏ ÔÇíÏ È�æííÏ åÑ ÎÇäãí Èå ßáíäíß ÊÎÕÕí äíÇÒ ÏÇÑÏ Çíä äßÊå ÑÇ ãÇ ÈÇÑ Çæá åã Èå ÎæÏ �ÝÊíã æáí æÞÊí ÈÑÇí Óæãíä ÈÇÑ ÇíÔÇä Èå åãÇä ßáíäíß ÑÌæÚ äãæÏ ÏÑ ÕÏÏ ÊÍÞíÞ ÈÑ ÇãÏíã æ ãÊÇÓÝÇäå ÍÞíÞÊí ÑÇ ãÊæÌå ÔÏíã ßå ÇÒ ÈíÇä Çä ÔÑããÇä ãí ÂíÏ - ÇÔßÇáí äÏÇÑÏ ÇÒ Çíä ãÓÇÆá ÏÑ ãíÇä ÎÇäãåÇí ÓÊÇÑå ÒíÇÏ ÇÓÊ ã�Ñ ÏÑ ÎÕæÕ ÌÑÇÍí äíßí ßÑíãí ääæÔÊå ÈæÏíã - Çíä ßå ÚÌíÈ äíÓÊ æáí Çíä ÚÌíÈ ÇÓÊ ßå �äíä ãæÌæÏÇÊ ßËíÝí ÏÑ ÓíäãÇí �Çß æ �ÇáÇíÔ ÔÏå ÈÚÏ ÇÒ ÇäÞáÇÈ �å ßÇÑ ãí ßääÏ ¿ ÇäÓÇäåÇíí ßå ÏÑ ÈÑÎæÑÏåÇí ÇÌÊãÇÚí ÔÇä ÎæÏ ÑÇ �Çß ÊÑíä ãæÌæÏÇÊ Ñæí Òãíä ãí ÏÇääÏ ÏÑ ÍÇáí ßå æÞÊí ÇÒ ÑæÇÈØ �äåÇäí ÔÇä ÓÎä �ÝÊå ãíÔæÏ ãäßÑ ãíÔæäÏ æ ÎÈÑ ÑÇ ÊßÐíÈ ãí ßääÏ

From: "kamran kamrani"

Thursday, September 12, 2002

چهارشنبه، 20 شهريور، 1381


قصه ی کوتوله ها و باقی قضايا ...
قضيه ی انتقاد خشايار اعتمادی نسبت به شهيار قنبری يکی از آن قضايايي است که آدم در مقابل اش نمی تواند کوتاه بيايد . هر جور سکوت به نظرم قبول حر� های ناحقی است که يک خواننده ی کم سابقه درباره ی يک ترانه نويس و آهنگساز و خواننده ی با سابقه می زند . شهيار قنبری و ترانه هايش آن قدر مشهور هستند و آن قدر خوب اند که هيچ حر�ی را نمی توان درباره شان قبول کرد . اگر بعضی چشم ديدن او را ندارند مشکل آن هاست و ربطی به ديگران ندارد . مهم تر از همه اما اين است که به نظر می رسد بعضی ها در ايران دارند يک جبهه عليه شهيار قنبری تشکيل می دهند . حر� های خشايار اعتمادی و مصاحبه ی جديد يغما گلرويي به نظرم معنايي جز اين ندارد . هردو می کوشند کار او را بی اعتبار جلوه دهند و خودشان را صاحب اعتبار کنند . اما چه حي� که نمی دانند اين حر� ها و حديث ها دوران شان گذشته است . ميراث شهيار قنبری آن قدر قابل اعتنا است و آن قدر عظيم است که از حر� های بی پايه هيچ آسيبی نمی بیند . نمی دانم همه ی اين ترانه نويسانی که ادعایشان سر به �لک می زند اصلا می توانند با او رقابت کنند يا نه . راست اش شک دارم چون تا جايي که ديده ام در کارهای شان �قط سطرهای درخشان پيدا می شود نه يک ترانه ی کامل و خوب . تکلي� خشايار اعتمادی هم معلوم است : کسی که صدايش تقليدی باشد از داريوش اقبالی به هيچ دردی نمی خورد . آلبوم های دلشوره و خاتون هيچ ندارند . هر دو ناشيانه اند و سطحی . بی هيچ اوجی و البته پر از �رود . عاقبت اين اعلام جنگ به شهيار قنبری چه خواهد بود ؟ نمی دانم . اما اين وسط ديدن صورت بازنده ها جالب است . من که سخت منتظر ديدن اين صورت ها هستم . کوتوله هايي با صورت های سياه و بيني های دراز . باقی را نمی دانم که دل شان را به چه خوش کرده اند !

¤ مكتوب شد در ساعت 18:47 وسيله ي محسن آزرم

پيام هاي ديگران ( تعداد برداشت ها)

چهارشنبه، 20 شهريور، 1381


بوي حسادت و داستان حاتمي كيا

داستان اكران ارت�اع پست ( تازه ترين �يلم ابراهيم حاتمي كيا ) در ايالات متحد امريكا دارد به يك داستان عجيب و غريب تبديل مي شود . اكران �يلم كه به لحاظ منطقي ربطي به حاتمي كيا ندارد همه ي بغض ها و كينه ها را آشكار كرده و حالا مي شود صداي گر�ته ي آن هايي را شنيد كه هيچ دل خوشي از حاتمي كيا ندارند و درواقع به او حسودي مي كنند . از اكران هر �يلم خوب ايراني در هر كشوري به نظرم بايد استقبال كرد ؛ درست همان جور كه بايد از اكران �يلم هاي غير ايراني استقبال كرد و از آن ها نترسيد . اما در اين ميان حر� هاي بعضي كارگردان ها كه مشخصا كارگردان هاي جنگي ( د�اع مقدس ) محسوب مي شوند اندكي غير عادي است و به شدت بوي حسادت مي دهد . اين كه رييس انجمن سينماي د�اع مقدس مي گويد : به طور حتم و يقين معتقدم از اين �يلم در امريكا سؤاست�اده مي شود و اشخاصي كه در اين جرم شريك هستند چه بپذيرند يا نپذيرند اين جرم ات�اق ا�تاده و حداقل كاري كه مي توانند بكنند اين است كه از ملت عذرخواهي بكنند و يك جوري به اين ات�اقي كه ا�تاده پاسخ بدهند . راست اش شنيدن اين حر� ها از زبان كسي كه مي گويند اهل منطق است و آدم محجوبي هم هست جاي تعجب دارد . از كجا معلوم كه از �يلم ارت�اع پست در امريكا سؤاست�اده شود ؟ آيا كسي از آينده خبر دارد ؟ اصلا كدام جرم ؟ پخش يك �يلم در امريكا از كي تا به حال جرم است ؟ مگر رنگ خدا و باران در آن كشور اكران نشده اند ؟ شايد هم مشكل خود� حاتمي كيا است كه دوست ندارد مثل ۱۰ يا ۱۵ سال قبل اش باشد و مي خواهد به روز زندگي كند . ضمنا بدون هر دادگاهي چرا جرم مي تراشيم و خودمان را زير سؤال مي بريم ؟ دعوا البته اين وسط مي تواند به منوچهر محمدي هم ختم شود كه مهم ترين نهاد سينمايي كشور را در اختيار دارد . اصلا نمي توانم ب�همم كه تهيه كننده و كارگردان بايد بابت چه چيزي عذرخواهي كنند . همه چيز آن قدر غير منطقي است و بوي حسادت مي دهد كه هيچ جور نمي شود آن را قبول كرد . به نظرم بهتر است پيش از آن كه اين حر� و حديث ادامه پيدا كند آدم ها حرمت خودشان را ح�ظ كنند و نگذارند اين وسط آبرويشان برود . اين بار اول نيست كه يك �يلم ايراني در امريكا اكران مي شود ؛ بار آخر هم نخواهد بود و به جاي همه ي اين ها بهتر است راه و رسم �يلم سازي را ياد بگيريم . نمي دانم چرا از وقتي حر� هاي رييس انجمن سينماي د�اع مقدس را خواندم مدام ياد آن مامور حراست پرواز در ارت�اع پست بودم كه در آخر �يلم وقتي بيرون پنجره را ديد گ�ت : اين جا هر جا باشه امريكا نيست ...¤ مكتوب شد در ساعت 0:10 وسيله ي محسن آزرم

پيام هاي ديگران ( 5 برداشت)

دوشنبه، 18 شهريور، 1381


بهروز ا�خمي و آسمان سياه شب

طلسم انگار دارد شکسته می شود و يکی از �يلم هايی که بهروز ا�خمی قرار بوده کار کند آماده ی ساخت است . ا�خمی از دوران نمايندگی مجلس بارها اعلام کرد که می خواهد �يلم بسازد و هر بار نام يک �يلم را روی زبان ها انداخت . اين آخری ها حر� تنگسير ( با بازي حميد �رخ نژاد ) بود اما طبق سنت ا�خمي ساخت تنگسير هم ر�ت كنار كله ي اسب و گاو خوني ( هردو داستان هاي جع�ر مدرس صادقي ) و پروژه هاي تعطيل شده . با اين همه به نظر مي رسد كه ابر و باد و مه و خورشيد و �لك دست به دست هم داده اند تا ا�خمي اين بار به وعده اش عمل كند و همه ي آن هايي را كه بعد از شوكران منتظر �يلم بعدي او بوده اند به آرزويشان برساند . �يلم تازه ي ا�خمي كه عزت الله انتظامي و هديه تهراني و علي معلم قرار است در آن بازي كنند اقتباسي است از يك داستان كوتاه به نام آسمان سياه شب كه جرمي كين آن را نوشته و يكي از بهترين داستان هاي سال ۱۹۹۲ بوده است . داستان جرمي كين درباره ي پيرمردي به نام آقاي مارتين است كه دختر و دامادش او را به يك بيمارستان رواني منتقل مي كنند . مارتين حا�ظه ي �وق العاده ضعي�ي دارد و خيلي چيزها را �راموش كرده و مثلا حتا يادش ر�ته كه زن اش مرده است . انتخاب اين داستان از آن جهت جالب است كه مارتين بارها همه چيز را براي خودش تكرار مي كند و راوي داستان اصلا اوست . بايد ديد ا�خمي به عنوان يك �يلم نامه نويس خوب چه جوري مي خواهد اين داستان را روايت كند و چه چيزهايي را به آن اضا�ه مي كند . ا�خمي يكي از كشته مرده هاي ادبيات و داستان است و همه ي آن هايي كه او را مي شناسند از اين علاقه ي او خبر دارند . حالا بايد ديد اين داستان چه شكلي مي گيرد و از قالب اوليه اش چه قدر دور مي شود . به هر حال همين كه او تا اين حد پيگير داستان هاي روز دنيا است خودش جاي تقدير و تشكر دارد ؛ آن هم در دوره يي كه بعضي �يلم سازها ا�تخارشان اين است كه نه كتاب مي خوانند و نه �يلم تماشا مي كنند . آسمان سياه شب حتما يك �يلم خوب مي شود ؛ �يلمي به اسم �راموشخانه . منتها همه ي اين ها در صورتي است كه ا�خمي دل به كار بدهد و كارش را بكند . واقعا حي� نيست آدمي مثل او اين قدر از زير كار در مي رود ؟

http://azarm.persianblog.com/

Tuesday, September 10, 2002

baكي - 19 : بيوه ساز
K-19 :The WidowMaker

�يلم بر اساس داستان واقعي زيردريايي هسته اي شوروي سابق K-19 , ساخته شده است. در سال 1961 در اوج جنگ سرد , كاپيتان الكسي وستريكو�( هريسون �ورد ) �رماندهي زيردريايي تازه ساخت شوروي را كه قبلاً تحت �رماندهي ميخائيل پولنين( ليام نيسون ) بوده , برعهده مي گيرد و مأموريت او نشان دادن قدرت اتمي زيردريايي شوروي به هواپيماها و كشتي هاي جاسوسي آمريكا مي باشد , البته تا اينجاي كار با مو�قيت صورت مي پذيرد اما در هنگام بازگشت , سيستم خنك كننده رآكتور اتمي زيردريايي دچار حادثه شده و بازي عوض مي شود!!! اگر رآكتور اتمي من�جر شود و در اثر آن كشتي آمريكايي را منهدم سازد , ممكن است به عنوان يك حمله هسته اي اشتباه گر�ته شود و باعث شروع جنگ جهاني سوم گردد. البته آنها مي توانند از نيروهاي آمريكايي كمك بگيرند ولي براي كاپيتان وستريكو� , تصور اينكه آمريكا به تكنولوژي جديد هسته اي آنها دسترسي پيدا كند غير قابل قبول است و حتي خدمه زيردريايي حاضرند بميرند ولي از آمريكا كمك نخواهند , سرانجام چند ن�ر از خدمه حاضر مي شوند كه داخل رآكتور هسته اي شوند و قسمت حادثه ديده را تعمير كنند البته اين كار آنها با توجه به خطر �وق العاده آن خيلي شجاعانه مي باشد و سرانجام باعث نجات زيردريايي و ا�راد مستقر در آن مي شود.
به قول راجر ايبرت: �يلم هايي كه درگير موضوع زيردريايي هستند , منطق بازي شطرنج در مورد آنها صدق مي كند, چون هر چه بازي پيش مي رود تعداد حركت هاي ممكن باقيمانده كاهش مي يابد.
�يلم K-19 , يك �يلم جنگي ( همراه با صحنه هاي مبارزه و نبرد ) نمي باشد بلكه درباره شجاعتي است كه مانع شروع جنگ مي شود و همچنين مبارزه با تكنولوژي خطرناكي كه واقعاً بي رحم است. بازي هريسون �ورد و ليام نيسون با لهجه روسي متقاعد كننده است و به نظر من يكي از بهترين بازي هاي هريسون �ورد بوده است.
همچنين جالب است بدانيد �يلم K-19 كه يك �يلم كاملاً مردانه تصور مي شود , توسط يك كارگردان زن يعني كاترين بيگلو ساخته شده است كه يك زماني همسر جيمز كامرون هم بوده����!!!
بازيگران: هريسون �ورد , ليام نيسون , پيتر سارسگارد
كارگردان: كاترين بيگلو
138 دقيقه , درجه PG-13

http://moviezone.blogspot.com/
تعجب نکنيد، نميخواهم بخش سينمايي شهروند را به اين ستون منتقل کنم، اما به عنوان کسي که نزديک به دو دهه است جشنواره جهاني �يلم تورنتو را مشتري همه ساله بوده، و هر سال دست کم ده ها �يلم تازه ديده و از بام تا شام بر صندلي ردي� آخر سالنهاي ويژه روزنامه نگاران چشم بر اين پرده ي نقره اي دوخته است، لابد محق که هر از گاهي هوسي چند جمله اي بنويسد، و مورد سرزنش خوانندگان و همکاران سينمايي اش قرار نگيرد.
من اما قصد ندارم از �يلم ها بنويسم. حقيقتا تا اين لحظه که دارم اين يادداشت را مينويسم، �يلمي هم نديده ام. اما حي�م آمد برخي از اطلاعاتي را که آقاي "سد ادلمن" در گزارش جشنواره امسال داده بود، برايتان نقل نکنم. بويژه براي ما جشنواره روها دانستن اين اعداد و ارقام خالي از �ايده نخواهد بود. شايد براي همه ي ما ساکنان تورنتو آگاهي از اوضاع مالي و تجاري اين بزرگترين رويداد �رهنگي ـ تجاري کانادا م�يد ا�تد.
مشتاقان سينما و ميهمانان جشنواره تورنتو، اعم از خبرنگاران، هنرپيشگان، شرکت هاي پخش و خريد و �روش �يلم، کارگردانان و ميهمانان اين ده روز در شهر ما، مبلغي نزديک به دو بيليون دلار خرج خواهند کرد.
بودجه امسال �ستيوال هشت ميليون دلار است که چهارصد هزار دلار نسبت به بودجه سال پيش ا�زايش يا�ته است.
جشنواره امسال از ديروز پنجشنبه پنجم سپتامبر شروع شده و تا شنبه 14 سپتامبر ادامه خواهد داشت.
جشنواره جهاني تورنتو از بسياري جهات، دومين جشنواره جهاني �يلم پس از جشنواره معتبر "کان" �رانسه محسوب ميشود.
با اين ت�اصيل که در جشنواره "کان" تنها تعداد معدودي از مردم عادي بخت تماشاي �يلم هاي جشنواره را پيدا ميکنند، اما در تورنتو سهم اصلي نمايش �يلم هاي جشنواره ازآن تماشاچيان عادي است.
در جشنواره امسال هنرپيشگان نامداري مانند: سو�يالورن، کاترين دنو، داستين ها�مان، سوزان ساراندون، ژوليت بينوش، آنتونيو باندرآس، دنزل واشنگتن، رابرت دوال، نيک نولتي، سيگورني ويور، ميشل �اي�ر، ويليام هرت، سلما هايک، مولي پارکر، کيت هادسون، بن کينگزلي، رال� �اينس، سوزان پلشت و ... حضور دارند.
از کارگردانان هم ميتوان به حضور نيل جوردن، مايکل مور، پال توماس اندرسون، شکار کاپور، ديويد کروننبرگ، اتوم آگويان، جوئل شوماخر، و آلن کينگ اشاره کرد.
جشنواره با �يلم آرارات ساخته آگويان که ماجراي قتل عام ارامنه در ترکيه را از دريچه ي ديد و دوربين خويش ديده، گشايش يا�ت. امسال کروننبرگ با "عنکبوت" که داستان يک جاني رواني با بازيگري رال� �اينس است در جشنواره بيست و ه�تم حضور دارد.
در جشنواره امسال 345 �يلم نمايش داده ميشود، 265 �يلم بلند و 80 �يلم کوتاه، سال پيش 326 �يلم به نمايش درآمد. از ايران پنج �يلم حضور دارند: ده (Ten) از عباس کيارستمي، زندان زنان (Women's Prison) منيژه حکمت، نامه هاي باد(Letter in the Wind) از عليرضا اميني و امتحان (The Exam) ساخته ناصر ر�ائي و همچنين �يلم يازده دقيقه اي سميرا مخملبا� که در بخش 11/9 شرکت دارد.
تقريبا هيچکس قادر به ديدن حدود سيصد و پنجاه �يلم در ده روز نخواهد بود. غالب خبرنگاران از هر �يلم چند دقيقه را تماشا ميکنند و مدام از سالني به سالن ديگر ميروند تا مزه ي سينماي جهان را نه تمام و کمال، بل در حد چشيدن و دويدني با خود به شهر و ديار و محل کار خويش به ارمغان ببرند.
اما اگر کسي بخواهد همه ي اين �يلمها را تماشا کند به 27390 دقيقه وقت نيازمند است، يا چيزي حدود 457 ساعت.
بلندترين �يلم جشنواره امسال تورنتو چهار ساعت يعني 240 دقيقه است که کار کارگردان اتريشي "نيکلوس گرهاته" است. او چگونگي زندگي مردمان در 12 نمونه مبالغه آميز را نشان ميدهد، اين نمونه ها در اندونزي، ناميبيا، استراليا و گرينلند را شامل ميشوند.
کوتاه ترين �يلم هم يک دقيقه است و نامش "او به خانه برميگردد" که توسط "لويس بروک" کانادايي که ساکن بوستون آمريکاست، کارگرداني شده است.
امسال از پنجاه کشور جهان در تورنتو �يلم نمايش داده ميشود. البته اين رقم از پارسال چهار کشور کمتر است.
در جشنواره امسال 42 �يلم بلند کانادايي و يا با همکاري کانادا نمايش داده ميشود و 39 �يلم کوتاه نيز سهم سينماي کانادا در جشنواره امسال است.

مشاهدة أوميغا

replika rolex ure til mænd
relógio de ouro cartier
meilleures montres pour hommes
relojes de moda para hombres
omega constellation or

اسگو (بانک مشاغل و نیازمندیهای ایران)

ثبت آگهی رایگان

نتایج جستجو برای جمله : پی دی اف لغات انگلیسی با تلفظ فارسی

آگهی‌های ویژه

استان ها

  • آذربایجان شرقی
  • آذربایجان غربی


لند را شامل ميشوند.
کوتاه ترين �يلم هم يک دقيقه است و نامش "او به خانه برميگردد" که توسط "لويس بروک" کانادايي که ساکن بوستون آمريکاست، کارگرداني شده است.
امسال از پنجاه کشور جهان در تورنتو �يلم نمايش داده ميشود. البته اين رقم از پارسال چهار کشور کمتر است.
در جشنواره امسال 42 �يلم بلند کانادايي و يا با همکاري کانادا نمايش داده ميشود و 39 �يلم کوتاه نيز سهم سينماي کانادا در جشنواره امسال است.

مشاهدة أوميغا

replika rolex ure til mænd
relógio de ouro cartier
meilleures montres pour hommes
relojes de moda para hombres
omega constellation or

اسگو (بانک مشاغل و نیازمندیهای ایران)

ثبت آگهی رایگان

نتایج جستجو برای جمله : پی دی اف لغات انگلیسی با تلفظ فارسی